Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 19.03.2024/Paragraf 22 

Livskraftssektorns plan för produktivitets- och balanseringsprogram

 

Livskraftsnämnden 19.03.2024 § 22  

583/02.02.02/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Sabrina Broberg, näringschef Elina Duréault, ansvarig rektor Felix von Willebrand, chef för turismutveckling Sari Myllynen, fritidsdirektör Minna Särelä, medborgarinstitutets rektor Annelie Åkerman-Anttila, biträdande stadsdirektör Pekka Söyrilä, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Ett av de bindande målen för stadens budget är att utarbeta ett produktivitetsprogram där stadens driftsekonomi och investeringar balanseras så att de motsvarar utvecklingen av stadens ekonomi för åren 2024-2027.Borgå stads ekonomiska situation har varit stark och stabil under de senaste åren. De allmänna konjunktursvängningarna, recessionen i de offentliga finanserna, regeringsbesluten och världsläget påverkar också de ekonomiska utsikterna i Borgå. Som en ansvarsfull aktör förbereder vi oss omsorgsfullt och i god tid för de svagare ekonomiska åren och börjar utarbeta ett program för produktivitet och balans i ekonomin.

 

Livskraftssektorns verksamhetskostnader har granskats noggrant ur ett lagstadgat perspektiv. Anpassningen av livskraftssektorns ekonomi är ett viktigt steg i stadens förmåga att anpassa sig till föränderliga förhållanden och förutse framtida utmaningar. Anpassningsprogrammet är ett bevis på sektorns engagemang för att livskraftssektorns verksamhet inte utvidgas planeperioden utan lagstadgade grunder.

 

Genom en mångsidig genomgång av sparmålen har vi strävat efter att hitta rätt balans mellan ekonomisk effektivitet, samhällets välbefinnande och stadens livskraft. Man kan dock konstatera att de åtstramningsåtgärder som föreslås att vidtas kan ha en direkt inverkan på olika aspekter av staden och dess invånare och på lokalsamhället.

 

Den sammanlagda beräknade effekten av anpassningsåtgärderna är cirka 3 miljoner euro för åren 2024-2027. Det centrala innehållet i livskraftssektorns produktivitets- och balanseringsprogram är:

 

  • En ökning av rörelseintäkterna. Intäkterna har genomgåtts och för åren 2025-2027 beräknas höjningen uppgå till cirka 50 000 euro per år.

 

  • I anpassningsprogrammet har det gjorts en kritisk granskning av bidragen med tanke på den ekonomiska hållbarheten, jämlikheten och stadens strategiska mål. Bland de planerade åtgärderna föreslås en nedskärning på cirka 100 000 euro i bidragen på årsnivå.

 

 

  • En anpassning av anslagen. För att kunna anpassa anslagen på ett effektivt sätt har vi gjort en omfattande granskning av de olika serviceområdena inom sektorn för livskraft. Bland de åtgärder vi föreslår, finns att minska antalet evenemang, minska bibliotekets möbelanslag, minska serviceutbudet, upphöra med produktionen av nya utställningar på Virtuella kulturmuseet 2025 och se över hyreskostnaderna. En mer detaljerad förteckning över föreslagna anpassningsåtgärder finns i det bifogade programmet.

 

  • Andra anpassningsmål har granskats särskilt med tanke på produktiviteten och för att främja effektiviteten på lång sikt. Förslagen handlar om genomgång av lokaler och utrymmen, införande av nya lösningar och utveckling av upphandlingar. Att identifiera och delvis omvärdera synergier inom den befintliga organisationen kan också ge en betydande möjlighet att förbättra den operativa produktiviteten på en stadsövergripande nivå. För serviceområdet turism och evenemang föreslås att marknadsföring ska genomföras inom ett serviceområde.

 

Med de föreslagna anpassningsåtgärderna kommer vi att möjliggöra en effektivare resursanvändning, effektivera processer och förbättra organisationens prestanda på lång sikt.

 

Bilaga:

Livskraftssektorns plan för produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027

Livskraften Ekonomins produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027 åtgärder

 

stf Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att godkänna planen för produktivitets- och balanseringsprogrammet för livskraftssektorn för åren 2024-2027.

Paragrafen justeras genast.

 

 

Beslut:
I bilagan Livskraftens plan för produktivitet och balanseringsprogram 2024-2027 ändrade föredragande sitt beslutsförslag så att den mer detaljerade texten gällande bidragen i Fritidstjänsternas verksamhetskostnader togs bort och kostnaderna fördelas jämnt med 88 000€/år under åren 2025-2027.

Livskraftsnämnden beslutade godkänna planen för produktivitets- och balanseringsprogrammet för livskraftssektorn för perioden 2024-2027 enligt föredragandes ändrade beslutsförslag:
Livskraftsnämnden beslutade godkänna i fråga om de egna serviceområdena sektorns ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027 och sänder det vidare till stadsstyrelsen för beaktande i stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027.

Paragrafen justerades genast.