Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 19.03.2024/Paragraf 33


 

Avgörande om planeringsbehov, Finnby

 

Stadsutvecklingsnämnden 19.03.2024 § 83  

314/10.03.00.02/2024  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

För fastigheten ----------- anhålles om lov för utvidgning av egnahemshus.

 

Enligt ansökan tas den kalla vindsvåningen av byggnaden i användning för boende (ca 60 m²-vy) och en glasveranda byggs (16 m²-vy).

 

Byggplatsen är belägen invid Bergstavägen intill tre andra byggplatser. Enligt byggnads- och lägenhetsregistret finns det på byggplatsen ett egnahemshus (158 m²-vy) från 2009. Fastighetens areal är 5695 m² och den är registrerad 27.10.2007. Fastigheten är ansluten till vatten- och avloppsnätet.

 

Motivering

Det är frågan om att utvidga ett egnahemshus genom att ta den kalla vindsvåningen i användning för boende samt bygga en glasveranda. Genom att ta vindsvåningen i användning för boende förändras inte byggnadens fasad och den ansökta glasverandan är liten och passar in i landskapet. Det utvidgade egnahemshusets våningsyta stämmer överens med bestämmelserna i byggnadsordningen.

 

Med beaktande av ovanstående kan lov för det ansökta byggprojektet beviljas med stöd av kravet på fastighetsägarnas likvärdiga bemötande utan att det har en begränsande inverkan på planerings-alternativen vid en eventuell kommande planläggning av området. Det ansökta projektet förorsakar inte olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplanläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen, är lämpligt med tanke på landskapet och försvårar inte uppnående av målen för naturvården och för skyddet av den byggda miljön.

 

Bygginskränkning:

-          Byggande på ett område i behov av planering (MarkByggL 16 §).

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2024-5005

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden konstaterar att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2024-5005 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2024-5005 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.