Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 49


 

Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare i kommunförsöket för främjande av sysselsättningen

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 49  

1683/00.00.02.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Näringschef Elina Duréault, projektchef Bettina Sjöström, förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Kommunförsöken för främjande av sysselsättning (nedan kommunförsöket) varar t.o.m. 31.12.2024, varefter arbets- och näringstjänsterna ordnas enligt den nya lagen. Med anledning av detta ska det aktuella delegeringsbeslutet gälla samma tid.

 

I §39.6 punkterna 11 och 12 i Borgå stads förvaltningsstadga föreskrivs det att livskraftsnämnden använder stadens beslutanderätt i ärenden som föreskrivs i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) och ansvarar för uppgifter som enligt speciallagar åläggs kommunen gällande den egna sektorn.

 

För att trygga förvaltningens flexibilitet behöver behörigheten delegeras till tjänsteinnehavarna som medverkar i kommunförsöket som följer:

 

 

Biträdande stadsdirektör

- Använder stadens talan i ärenden som gäller ändringssökande i och laglighetsövervakning av besluten enligt försökslagen.

 

Serviceförman, ledande jobbcoach, jobbcoach, servicekoordinator och jobbcoach-arbetslots

 

- fattande av beslut om avslag av registreringen som arbetssökande enligt 2 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

-avbrytande av träningen, arbets- eller utbildningsprövningen eller hävande av avtalet om arbetsprövning enligt 4 kap. 10 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- förvägran av offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt 17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, och enligt 12 kap. 7 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten och 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- avgörande av begäran som en arbetssökande kund gör om inledande av jobbsökning samt begränsning av elektroniskt inledande av jobbsökning enligt 6 § 2 och 3 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020)

 

- informering av arbetssökande kunden enligt 8 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- kartläggning av servicebehovet hos arbetssökande som hör till målgruppen för kommunförsöket som främjar sysselsättning, utredningsperioden av den arbetslösa, inledande kartläggning som främjar integration enligt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014), lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), och lagen om främjande av integration (1386/2010) och vid behov i samarbete med andra behöriga myndigheter

 

- utarbetande av en sysselsättningsplan som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och i bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 kap. 12 § i den lagen enligt 9 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- utarbetande av en sektorsövergripande sysselsättningsplan som avses i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen enligt 9 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- utarbetande av en aktiveringsplan som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt 9 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- utarbetande av en integrationsplan för en arbetslös arbetssökande som avses i lagen om främjande av integration enligt 9 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- ordnande av intervjuer av arbetssökande som avses i 2 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och i 6-12 § i det nämnda kapitlet enligt 8 § 1 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och 2 kap. 4 och 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- ordnande och erbjudande av vägledning för sakkunnigbedömningar, jobbsökar-, karriär- och arbetsträning, arbets- och utbildningsprövning och arbetskraftsutbildning enligt 4 kap. 2, 4 och 5 § samt 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- integrationsfrämjande åtgärder och tjänster samt givande av vägledning och rådgivning om arbetslivet till invandrare enligt 2 kap. 8 § i lagen om främjande av integration

 

- ordnande av arbets- och näringsbyråns tjänster och åtgärder om vilka det föreskrivs i 2 kap. i lagen om främjande av integration till arbetssökande kunder enligt 12 § 1 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- ingående av avtal om träning och arbetsprövning som avses i 4 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt10 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- beviljande av lönesubvention enligt 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till andra sökande än de som nämns i 11 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- beviljande av startpeng till en arbetslös arbetssökande enligt 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- beviljande av prövningsbaserade kostnadsersättningar och prövningsbaserade förmåner med anknytning till tjänster och sakkunnigbedömningar och den arbetslösas rese- och logikostnader enligt 9 kap. 1 § 3 mom. och 10 kp. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- besluta om förutsättningar för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån om vilket det föreskrivs i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- besluta om förutsättningar för stöd för invandrarens frivilliga studier som avses i 22-24 § i lagen om främjande av integration

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om den arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service och huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i sysselsättningsplanen eller en ersättande plan som utarbetats med den arbetssökande enligt 12 a § 12 mom. 31 punkten i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om bevisligen avbrutna studier samt om förutsättningar för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, tillfälligt avbrott i stödet för frivilliga studier samt uppföljningen av frivilliga studier och försummande av studierna enligt 12 a § 1 mom. 4 punkten i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om stödtiden för studier, invandrarens skyldigheter och uppföljningen av och avbrott i studierna enligt 12 a § 1 mom. 5 punkten i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- publicering och förmedling av information om ledigförklarade arbeten enligt arbetsgivarens uppdrag enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- presentation av arbetssökande till arbetsgivaren enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- överföring av en arbetssökande kund till en kommun eller en arbets- och näringsbyrå inom ett behörigt försöksområde, om dennes hemkommun byts enligt 5 § 1 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- ordnande, säkrande och erbjudande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete enligt 13 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- beslutar om att aktiveringsplanen ska anses vara avbruten enligt 12 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- beslutar om avslutande av sektorsövergripande samservice som avses i 6 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen enligt 8 § 3 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om de allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner som anges i 2 kap. 1 och 2 §, 4 § 1 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) enligt 12 a § 1 mom. 1 punkten i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om tillämpningen av 2 kap. 5 a och 10 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de förutsättningar för att få arbetslöshetsförmåner som avses i dessa paragrafer enligt 12 a § 1 mom. 2 punkten i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om återfående av förmånen som avses i 2 kap. 16 § 1 mom. och 2 a kap. 10 § 2 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

- givande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om studier som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. 1-4 och 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, studier som avses i 5 punkten vars omfattning enligt studieplanen är under fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng samt studier som avses i 7 punkten vars omfattning enligt undervisningsprogrammet är under 25 veckotimmar

 

- fattande av beslut om kundens lämplighet att sysselsätta sig via Jobbkanalen Ab (Lag om Jobbkanalen Ab, 4 §)

- skötsel av andra uppgifter som avses i lagar om kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, om behörigheten inte har delegerats till ett annat organ, en annan tjänsteinnehavare eller en annan tjänsteman

 

 

______

 

Utöver det ovannämnda har behörighet delegerats till ledande jobbcoachen och serviceförmannen i följande ärenden:

 

- behandling och avgörande av omprövningsbegäranden som gäller beslut enligt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, 17 § 3 mom. och Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 14 kap.)

 

- besvarande av en utlåtandebegäran som har kommit från betalaren av arbetslöshetsförmånen och som gäller sökande av ändring i ett utkomstskyddsärende enligt 12 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Lag om utkomstskydd för arbetslösa, 12 kap. 1 §)

 

Psykolog

- informering av jobbsökande kunden enligt 8 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- ordnande och erbjudande av arbetsförmedlingstjänster, information och rådgivning och vägledning för yrkesval och karriär enligt 3 kap. och 4 kap. 1 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

- ordnande och erbjudande av vägledning för sakkunnigbedömningar, jobbsökar-, karriär- och arbetsträning, arbets- och utbildningsprövning och arbetskraftsutbildning enligt 4 kap. 2, 4 och 5 § samt 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

 

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar delegera sin behörighet enligt det ovan beskrivna.
Beslutet är i kraft till 31.12.2024.
Paragrafen justeras genast.

 

 

Beslut:
Livskraftsnämnden beslöt enhälligt delegera sin behörighet enligt det ovan beskrivna.
Beslutet är i kraft till 31.12.2024.
Paragrafen justerades genast.