Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 48 

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 48  

523/14.07.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Beredning och upplysningar:

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz fredrick.von.schoultz@borga.fi

Näringschef Elina Duréault

elina.dureault@borga.fi

Projektchef Bettina Sjöström

bettina.sjostrom@borga.fi

Projektchef Lassi Puonti

lassi.puonti@borga.fi

 

Ansvaret för den arbetskraftsservice som arbetssökande och företagen samt andra arbetsgivare förses med övertas av kommunerna 1.1.2025. Att ordna arbetskraftsservice och andra lagstadgade uppgifter som anknyter till arbetskraftsservicen blir för kommunerna ett nytt uppdrag för vilket de får statsandel. Målet med reformen är att arbetskraftsservicen ska knytas samman med kommunens livskraftsarbete och ge upphov till effektivare och mera tillgängliga tjänster.

 

En kommun där arbetskraftens storlek är minst 20 000 personer får ordna arbetskraftsservicen självständigt. I annat fall ska kommunerna för ordnande av servicen bilda sysselsättningsområden där arbetskraftens storlek är minst 20 000 personer.

 

Dessutom ska området vara geografiskt sammanhängande och funktionellt med hänseende till arbetsmarknaden. Då kommunerna samarbetar för att bilda ett sysselsättningsområde är det fråga om lagstadgat samarbete mellan kommunerna. Kommunerna i ett sysselsättningsområde ska enligt 8 § i kommunallagen överföra organiseringsansvaret antingen på en ansvarig kommun eller på en samkommun.

 

De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska på det sätt som anges i 51 § i kommunallagen komma överens om att en ansvarig kommun sköter uppgiften för deras räkning. Enligt 8 § i kommunallagen svarar kommunen för finansieringen av sina uppgifter, också då organiseringsansvaret har överförts på en annan kommun eller en samkommun.

 

De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska komma överens med varandra om fördelningen av de kostnader som skötseln av uppgiften medför. Kommunerna ska senast 31.10.2023 tillställa arbets- och näringsministeriet sina samarbetsavtal.

 

Borgå stad har i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023) möjlighet att ordna sina arbetskrafts- och företagstjänster självständigt för sina invånare. I och med att de andra kommunerna och städerna i närområdet enligt lagen inte får ordna arbets- och näringstjänster (AN-tjänster) självständigt har man i samarbete prövat frågan om ett gemensamt sysselsättningsområde som en genomförbar möjlighet. Ett intentionsavtal mellan kommunerna i Östra Nyland om att bilda ett gemensamt sysselsättningsområde och om därtill hörande beredningsarbete har ingåtts i mars 2023.

 

Samarbetet mellan kommunerna bygger på avtal. Kommunerna ska ingå avtal om ett gemensamt organ. Genom det avtal vilket föreligger som bilaga kommer parterna överens om ett gemensamt organ som ska sörja för AN-uppgifterna. Det är fråga om ett avtal om ett gemensamt organ i enlighet med 52 § i kommunallagen, och det gäller det organiseringsansvar för arbetskraftsservice som anges i lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023). Genom avtalet bildar parterna ett samarbetsområde för ordnande av arbetskraftsservice (sysselsättningsområde). Då Borgå stad sköter avtalsenliga uppgifter agerar staden som ansvarig kommun på det sätt som avses i 51 § i kommunallagen (410/2015).

 

Avsikten med den motiveringspromemoria som föreligger som bilaga är att motivera, komplettera och klargöra finansieringen och kostnadsfördelningen av AN-tjänsterna enligt det som man därvidlag har kommit överens om i avtalet om skötseln av AN-uppgifter.

 

I bifogade organiseringsplan för AN-tjänster ingår en serviceplan på strategisk nivå som gäller AN24-beredningen.

 

Avtalet innehåller bland annat:

.         Fastställande av stadens vilja och "identitet" i fråga om AN-tjänsterna och kopplingen till stadsstrategin

.         Samordning av AN-tjänsterna med livskraftshelheten och integrationsuppgifterna samt fastställande av servicehelheten

.         Preliminär plan/principer för sättet att producera och organisera servicen samt för servicestrukturen (serviceställen)

.         Plan för servicens resurser (underlag för budgeteringen) och allokering av resurser

 

 

Bilagor:

 

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter

Motiveringspromemoria angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna

Organiseringsplan för AN-tjänsterna

 

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att föreslå stadsstyrelsen att staden skickar bifogade avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, motiveringspromemorian angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna och organiseringsplanen för AN-tjänsterna till kommunerna för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Paragrafen justeras på mötet.

 

Beslut:
Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att föreslå stadsstyrelsen att staden skickar bifogade avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, motiveringspromemorian angående fördelning av kostnaderna för AN-tjänsterna och organiseringsplanen för AN-tjänsterna till kommunerna för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Paragrafen justerades på mötet.