Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 44 

Uppdatering av läroplanen för den grundläggande utbildningen

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 44  

1630/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Rektor för pedagogisk kvalitet Jessica Gillberg, områdesrektor Johannes Nygren, områdesrektor Carola Wiksten, rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander, utvecklingschef Minna Öhman, direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Allmänt

Enligt stadens förvaltningsstadga besluter svenskspråkiga utbildningssektionen om skolornas läroplaner. Samtliga i beredningen beskrivna förändringar som förelås godkännas i läroplanen, har utarbetats tillsammans med skolornas personal. Arbetet med uppdateringen har pågått hela läsåret och alla uppdateringar är nu införda i den lokala läroplanen för svenska grundläggande utbildningen. De väsentligaste förändringarna beskrivs i beredningstexten. Den största förändringen berör stöd för lärande och skolnärvaro och den delen har presenterats för sektionen på mötet i maj.

 

Som bilaga till ärendent finns två pdf-filer. Den ena är den allmänna delen och den andra är den uppdaterade ämnesspecifika delen, som beskrivs i beredningen under rubriken "elevutvärdering".

 

Förändring i timfördelning i bildkonst för åk 7-8

För ett antal år sedan ändrades den obligatoriska bildkonsten från att ha varit enbart på åk 7 till att spjälkas upp till åk 7 och åk 8. Detta var dels en följd av läroplanen som medförde omstruktureringar av de praktiska ämnena. Motiveringen att även åttor som inte väljer bildkonst skulle få ett kreativt ämne till under veckan var inte dålig, men omändringen medförde vissa problem.

 

Nuvarande arrangemang ställer bildkonsten som valfritt ämne i en svår situation. Intervjuer med eleverna under åren påvisar en klar trend, att många inte väljer valfri bildkonst på åttan för att de vet att de ändå har några perioder obligatoriskt på åttan. Därtill så förverkligas inte bildkonsten på ett ändamålsenligt sätt då eleverna måste ta itu med ett tillvalsämne i vilket de inte fått de baskunskaper som behövs. Optimalt vore att ha all obligatorisk bildkonst på 7an och ge möjlighet åt de elever som är intresserade att välja det som valfritt ämne till åk 8 och åk 9.  

 

Schematekniskt är det inte möjligt att göra hela ändringen på en gång vid läsårsstarten 2023, utan detta bör göras över en längre period, så att läsåret 2023-2024 flyttas 0,33 åvt till åk 7, följande läsår 0,33 och inför läsåret 2025-26 0,33. Således skulle 2 årsveckotimmar bildkonst from läsåret 2025 undervisas i åk 7.  

 

Stöd för lärande och skolnärvaro

Kapitlet om stöd för lärande och skolgång har uppdaterats. I den uppdaterade versionen beskrivs:

-          tillvägagångssätt och samarbete mellan olika aktörer när intensifierat och särskilt stöd inleds, uppföljs, utvärderas och avslutas

-          hur det allmänna, intensifierade och särskilda stödet ordnas i praktiken samt ansvars- och arbetsfördelningen kring dokumentation och beslut om elevens stöd

-          arrangemang kring förlängd läroplikt

-          stödformerna stödundervisning och specialundervisning på deltid som är fastställda i lagen om grundläggande utbildning samt tolknings- och biträdestjänster

-          hur behovet av stöd för lärande och skolgång granskas:

  • testårsklocka gällande elevernas kunskaper i matematik samt svenska och litteratur
  • granskningen av elevers särskilda stöd sker i fortsättningen i åk 2 och åk 6 (förut i åk 2 och 5)

Utbildningsanordnaren har gett ut en ändringsföreskrift som gäller förebyggande av frånvaro, systematisk uppföljning av och ingripande i frånvaro. Den lokala läroplanen har reviderats i enlighet med föreskriften och ska tas i bruk 1.8.2023. I den lokala läroplanen ingår:

-          instruktioner för hur personalen kan stöda de tre dimensionerna av skolengagemang: emotionellt, funktionellt och kognitivt

-          teman som ska ingå i det systematiska förebyggande arbetet

-          beskrivning av bakomliggande orsaker till frånvaro

-          lektionsanteckningar som klassificeras som frånvaro och automatisk meddelandefunktion i Wilma

-          skolpersonalens, elevvårdens och vårdnadshavarnas uppgifter och ansvar när oro väcks, då frånvaron är oroväckande eller då den är problematisk.

Läroplanen är inte längre ett styrande dokument gällande elevvårdsarbetet på skolan. I läroplanen beskrivs endast syftet och principerna kring den gemensamma och individuella elevvården.

 

Elevutvärdering

På grund av de nya nationella föreskrifterna som gäller bedömningen på årskurs 6, har mål och innehåll i sin helhet redigerats för årskurserna 3-6 i den lokala läroplanen för den svenska grundläggande utbildningen i Borgå. För årskurs 6 har läroplanen uppdaterats med specifika mål och bedömningskriterier, utgående från de nationella förskrifterna.

 

Särskilt begåvade elever

Sektionen har godkänt en plan för svenska grundläggande utbildningen för hur skolgången ordnas för elever med särskilda begåvningar. Planen har fått samma status som en läroplan. Arbetsgruppen som utarbetat planen har detta läsår tagit fram en bilaga till läsårsbetyget, som det kan vara skäl att godkänna som en del av läroplanen, även om det är en inoffciell bilaga till betyget.

 

Övrigt

Även mindre korreigeringar har gjorts, så som skrivfel och som inte påverkar innehållet.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Den bifogade läroplanen godkänns att gälla i de svenska grundskolorna i Borgå från och med 1.8 2023.

 

Beslut

Den bifogade läroplanen godkändes att gälla i de svenska grundskolorna i Borgå från och med 1.8.2023.