Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 09.05.2023/Paragraf 39 

Godkännande av bokslutet för år 2022

 

Stadsstyrelsen 27.03.2023 § 115 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

 Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sari Klenberg

 fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

 Enligt 113 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Revisorerna ska granska bokslutet före utgången av maj. Kommunstyrelsen ska sända bokslutet efter revisionen till fullmäktige för behandling. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni. Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret.

 

 Till stadens bokslut hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

 

 I 114 § i kommunallagen föreskrivs vidare att en kommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern ska upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet ska upprättas som en sammanställning av koncernsammanslutningarnas balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. I koncernbokslutet ska dessutom inkluderas en finansieringsanalys för koncernen.

 

 

 Räkenskapsperiodens resultat och årsbidrag

 

 Borgå stads bokslut för år 2022 har ett överskott på 31 411 944,36 euro. I räkenskapsperiodens överskott syns en positiv summa av influtna skatteredovisningar av engångskaraktär som huvudsakligen beror på den tillfälliga höjningen av samfundsskattens fördelningsandel och den goda ekonomiska konjunkturens allmänna effekt på influtna skatteinkomster. Stadens bokslut innehåller utöver moderorganisationen stadens affärsverk och balansenheter. Från bokslutet har eliminerats stadens interna intäkter och kostnader.

 

 Årsbidraget blev 78 225 350,64 euro, vilket andra året i rad ligger på en exceptionellt bra nivå. Årsbidraget försämrades med 2,8 miljoner euro från fjolåret. När man följer stadens nyckeltal intar årsbidraget en viktig ställning. Årsbidraget som anger verksamhetens resultat och som ligger på en utmärkt nivå täckte stadens avskrivningar, investeringar, amortering av långfristiga lån enligt amorteringsplanen under räkenskapsperioden och bidrog på så sätt positivt till utvecklingen av stadens nyckeltal år 2022.

 

 

 

 

 Utfall av driftsekonomin

 

 Summan på budgetändringar som godkändes under räkenskapsperioden på grund av ökade driftsutgifter var totalt 12,6 miljoner euro. Skatteinkomster höjdes med 37,7 miljoner euro och summan på statsandelar ändrades så, att den är 4,3 miljoner euro högre. Budgetändringarnas nettoeffekt som förbättrade stadens resultat var 29 445 000 euro.

 

 Social- och hälsovårdssektorns och bildningssektorns verksamhetsbidrag i bokslutet översteg det bindande verksamhetsbidraget som fullmäktige hade ställt. Stadsfullmäktige beviljade 22.2.2023 dessa sektorer rätt att överskrida sin budget med en summa som motsvarar anslagsöverskridningen. Koncernförvaltningens verksamhetsbidrag i bokslutet underskred det bindande verksamhetsbidraget som fullmäktige hade fastställt.

 

 Räddningsverket i Östra Nylands verksamhetsbidrag var 1,8 miljoner euro negativt i bokslutet. Avtalskommunfaktureringen under räkenskapsperioden som påverkar verksamhetsbidraget blev 2,2 miljoner euro mindre än det som stod i den ursprungliga budgeten. Detta beror på investeringsanskaffningar som hade planerats för räkenskapsperioden men som uteblev och på försäljningen av anläggningstillgångar under räkenskapsperioden. Ikraftträdande av välfärdsområdesreformen 1.1.2023 betyder också att samarbetsavtalsenliga investeringsreserveringar som tidigare fanns med i balansräkningen upplöstes i bokslutet och jämnades som del av avtalskommunfaktureringen. De faktiska driftskostnaderna under räkenskapsperioden som påverkar verksamhetsbidraget beaktas som del av utjämningsfaktureringen som görs årligen.

 

 Stadens verksamhetsbidrag på räkenskapsperioden, inklusive affärsverken, var 308 509 950,73 euro. Verksamhetsbidraget försvagades från fjolåret med 28,3 miljoner euro särskilt till följd av ökade verksamhetskostnader.

 

  

 Verksamhetsutgifterna ökade

 

 Stadens verksamhetsutgifter uppgick till 392,3 miljoner euro år 2022. Utgiftsökningen har tilltagit och var 6,6 procent jämfört med fjolåret. De största utgiftsposterna köp av tjänster ökade med 7,1 procent och personalutgifterna med 4,5 procent. 

 

 Verksamhetsintäkterna uppgick totalt till 82,3 miljoner euro, en minskning på 4,6 procent från fjolåret. Skillnaderna i coronastöden mellan jämförelseåren som staten betalade påverkar för sin del på de minskade intäkterna. Minskade kundavgiftsintäkter inom småbarnspedagogiken och bidragssummorna som sektorerna får för projekten påverkar summan på de årliga verksamhetsintäkterna.

 

 Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsutgifter ökade med 4,9 procent från fjolåret. I utgifterna år 2022 ingick det ännu kostnader för vården och förebyggandet av coronapandemin och staten kompenserade dessa för 5,1 miljoner euro. Skyldigheten att täcka Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts underskott som del av beredningen av välfärdsområdet medförde en kostnadsökning på 4,7 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsutgifter under räkenskapsperioden 2022 var 202,6 miljoner euro. 

 

 Bildningssektorns utgifter var 136,3 miljoner euro, ökning från fjolåret var 5,4 procent. Utgiftsökningen avmattade en aning från fjolåret.

 

 Koncernförvaltningens verksamhetsutgifter steg med 10,2 procent från fjolåret. Det totala beloppet på sektorns utgifter var 76,6 miljoner euro. Att verksamhetskostnaderna steg orsakades bl.a. av att en avsättning på 3,0 miljoner euro bokfördes som en utgift på räkenskapsperioden.  

 

 Skatteinkomster och statsandelar steg

 

 Stadens skattefinansiering uppgick till cirka 383,4 miljoner euro år 2022. Av skattefinansiering var 316,5 miljoner euro skatteinkomster och 67 miljoner euro statsandelar. Skattesatserna i kommunalbeskattningen eller fastighetsbeskattningen ändrades inte.

 

 Kommunalskatteintäkten var 223,9 miljoner euro, ökningen från fjolåret var 7,6 procent. Den positiva utvecklingen av lönesumman särskilt under årets senare hälft bidrog till kommunalskattens goda intäktsnivå. Summan på fastighetsskatten var nästan oförändrad, 18,2 miljoner euro.

 

 Samfundsskatteintäkten steg med 4,1 procent och var 74,3 miljoner euro. Av intäkten redovisades 6 miljoner euro med den temporära högre fördelningsandelen från gamla skatteår. Borgå stads egen fördelningsandel förblev år 2022 på en hög nivå som var en följd av de goda samfundsskatteintäkterna under tidigare åren.

 

 Statsandelsinkomsterna var 67 miljoner euro. Inkomsterna ökade med 8,3 procent från förra året.

 

 Av- och nedskrivningar

 

 Beloppet på av- och nedskrivningar under räkenskapsperioden var 34,8 miljoner euro. Grunden för ökade av- och nedskrivningar på räkenskapsperioden var extra tilläggsavskrivningar och nedskrivningar av engångskaraktär som gjordes efter en översyn av balansvärden.

 

 

 Utfall av investeringar

 

Nettoeffekten av ändringarna i investeringsanslagen som fullmäktige godkände höjde anslagen med 1 530 000 euro. Utfallet av investeringsutgifterna år 2022 var 18,3 miljoner euro, vilket underskred de reserverade anslagen med 12,1 miljoner euro. Investeringsprojekt utfördes på räkenskapsperioden huvudsakligen enligt planen men också en del av investeringsprojekten övergick till följande räkenskapsperiod när det gäller deras färdigställande. För husbyggnadsprojekt användes det cirka 5,2 miljoner euro, byggandet av kommunteknik 10,0 miljoner euro och för lös egendom 1,3 miljoner.

 

 Finansiering

 

 Lånebeståndet minskade med 53,4 miljoner euro från fjolåret. I summan ingick poster som under räkenskapsperioden betalades enligt amorteringsprogrammen samt en extra amortering på 38,5 miljoner euro som betalades med stadens kassamedel. Stadens lånebestånd i bokslutet är 86,9 miljoner euro, 1 696 per invånare. Räntekostnaderna som staden betalade förblev på fjolårets nivå och var 0,3 miljoner euro.

 

 Soliditeten som anger kommunens solvens steg till 60,4 procent. Det influtna överskottet i balansräkningen steg i räkenskapsperiodens resultat till 129,8 miljoner euro och ger en bra buffert för kommande åren.

 

 Affärsverken

 

 Affärsverkens sammanräknade omsättning under räkenskapsperioden var 33,5 miljoner euro. Omsättningen förblev på tidigare års nivå. Affärsverkens andel av överskottet under stadens räkenskapsperiod var totalt 2,9 miljoner euro. Ränta på grundkapitalen redovisades under räkenskapsperioden till primärkommunen totalt 0,7 miljoner euro. 

 

 Koncernbokslut

 

 I stadens bokslut ingår också ett koncernbokslut som består av koncernresultaträkning, finansieringsanalys för koncernen, koncernbalansräkning och noter till dem.

 

 Kommunkoncernens verksamhetsbidrag minskade från fjolåret och årsbidraget steg i koncernsbokslutet till cirka 102,5 miljoner euro, vilket räckte till för att täcka avskrivningar på cirka 61 miljoner euro. Koncernens budget var således i balans.

 

 Koncernens resultat under räkenskapsperioden var cirka 42 miljoner euro och överskottet under räkenskapsperioden cirka 26 miljoner euro. Jämfört med fjolåret blev resultatet sämre.

 

 Koncernens lånebestånd var cirka 291 miljoner euro, vilket är 66 miljoner euro mindre än ifjol. Summan på koncernlånet var 5 675 euro per Borgåbo vid utgången av år 2022.

 

 En ny fond ska ge fart till grön omställning

 

 

  Den gröna omställningen förutsätter märkbara åtgärder av staden, stadens invånare och företag i en nära framtid. Det föreslås att 10 miljoner euro av stadens överskott överförs till en ny fond för grön omställning.

 

 Avsikten är att säkerställa att Borgå stad har förutsättningar att starta och delta i projekt som utvecklar näringar och deras verksamhetsmöjligheter som ger fart till den gröna omställningen hos företag som är verksamma i staden och skapar nya möjligheter till affärsverksamhet.

 

 Den nya fondens medel kan enligt fondens syfte användas till åtgärder som försnabbar den gröna omställningen hos staden och företag som är verksamma i staden och öppnar nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna kan vara t.ex. finansiering av utvecklingsprojekt, anskaffning av studier och utredningar samt kapitalisering av samföretag. Ur fonden betalas inte direkta företagsstöd.

 

 I samband med godkännandet av bokslutet i juni läggs det till stadsfullmäktige fram för godkännande fondens stadgar och finansieringen av fonden med redovisningsperiodens överskott utgående från stadsstyrelsens förslag.

 

 

 Behandling av resultat och underskrift

 

 Enligt 115 § i kommunallagen ska stadsstyrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram ett förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

 

 Efter bokslutsdispositionerna uppvisar verksamheten ett överskott på 31,4 miljoner euro, vilket föreslås bli överfört till det influtna överskottet i balansräkningen. Efter överföringen är det influtna överskottet 129,8 miljoner euro. Balansräkningen visar inte otäckt underskott och i verksamhetsberättelsen är det inte behövligt att ge en separat redogörelse för hur ekonomin ska balanseras.

 

 Stadsstyrelsens ledamöter och stadsdirektören undertecknar bokslutet.

 

 Bilaga:

 Borgå stads bokslut för år 2022

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen godkänner bokslutet 2022 för sin del och förbinder sig att underteckna bokslutet.

Bokslutets resultat för år 2022 är 43 448 034,29 euro, vilket består av följande poster:

Staden utan de separata enheterna 43 041 886,77 €
Räddningsverket i Östra Nyland -2 529 682,03 €
Affärsverket Borgå vatten 2 542 484,61 €
Affärsverket Borgå lokalservice 332 319,75 €
Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa 61 025,19 €

Stadsstyrelsen föreslår att behandlingen av resultatet av räkenskapsperioden 2022 sker enligt följande:

- Från markanskaffningsfonden tas ut 1 383 588,33 euro, i enlighet med stadgarna.
- Till markanskaffningsfonden överförs 5 600 000,00 euro. 
- Till Räddningsverket i Östra Nylands resultat tilläggs 1 670 321,74 euro som en ändring av avskrivningsdifferensen samt 510 000,00 euro som en ändring av reserverna.
- Till fonden för grön omställning överförs 10 000 000,00 euro.
- Räkenskapsperiodens överskott 31 411 944,36 euro överförs till överskottet från föregående räkenskapsperioder i innevarande års bokföring.

Bokslutet ges till revisorn för granskning och till revisionsnämnden för upprättande av en utvärderingsberättelse.

Stadsstyrelsen berättigar finansdirektören göra justeringar av teknisk karaktär i bokslutet före dess behandling i stadsfullmäktige. Om uppgifterna i bokslutet till väsentliga delar kompletteras eller korrigeras, sänds de ändrade uppgifterna till stadsstyrelsen för kännedom innan bokslutet godkänns i fullmäktige.

 

Ärendets behandling vid mötet

 

Ledamot Servin föreslog att man inte överför 10 miljoner euro till fonden för grön omställning. Summan används för att förkorta stadens lånestock.

 

Ledamot Servins förslag förföll i brist på understöd.

 

Beslut

På mötet beslutade stadsstyrelsen enhälligt att en investeringsreservering på 5 000 000,00 euro görs för Kokon idrottscentrum.

Stadsstyrelsen beslutade godkänna bokslutet 2022 för sin del och förbinder sig att underteckna bokslutet.

Bokslutets resultat för år 2022 är 43 448 034,29 euro, vilket består av följande poster:

Staden utan de separata enheterna 43 041 886,77 €
Räddningsverket i Östra Nyland -2 529 682,03 €
Affärsverket Borgå vatten 2 542 484,61 €
Affärsverket Borgå lokalservice 332 319,75 €
Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa 61 025,19 €

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att behandlingen av resultatet av räkenskapsperioden 2022 sker enligt följande:

Bokslutet ges till revisorn för granskning och till revisionsnämnden för upprättande av en utvärderingsberättelse.

Stadsstyrelsen berättigar finansdirektören göra justeringar av teknisk karaktär i bokslutet före dess behandling i stadsfullmäktige. Om uppgifterna i bokslutet till väsentliga delar kompletteras eller korrigeras, sänds de ändrade uppgifterna till stadsstyrelsen för kännedom innan bokslutet godkänns i fullmäktige.

Stadsstyrelsen föreslår att behandlingen av resultatet av räkenskapsperioden 2022 sker enligt följande:

- Från markanskaffningsfonden tas ut 1 383 588,33 euro, i enlighet med stadgarna.
- Till markanskaffningsfonden överförs 5 600 000,00 euro.
- Till Räddningsverket i Östra Nylands resultat tilläggs 1 670 321,74 euro som en ändring av avskrivningsdifferensen samt 510 000,00 euro som en ändring av reserverna.
- Till fonden för grön omställning överförs 10 000 000,00 euro.
- Räkenskapsperiodens överskott 31 411 944,36 euro överförs till överskottet från föregående räkenskapsperioder i innevarande års bokföring.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande protokollsanteckining i ärendet: "När planeringsarbetet avancerar finns det anledning att komma ihåg stadsstyrelsens beslut 21.3.2022 om att man redan i början av planeringsfasen ska förbereda sig för att utforska reserveringar av behövliga platser och lokaler för att komplettera områdets serviceutbud. Sådana verksamheter kan t.ex. vara en täckt fullskalig konstisbana eller en bandyhall, en inomhusmotionssal, en bastu, en bana för hundagility, en bana för skicross, en bana för rullskidåkning, utomhusfält för racketspel och korgboll."

Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

 

 

 

 

Revisionsnämnden 09.05.2023 § 39  

808/02.02.02/2023  

 

Enligt kommunallagens 123 § ska revisorerna senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

 

 Revisorerna ska granska om

 1) kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut,

2) kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut,

3) uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga, samt om

4) kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Enligt kommunallagens 125 § ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett uttalande om bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig).

Enligt kommunallagens 121 § ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om. 

Revisionssamfundet KPMG Julkistarkastus Oy Ab har gett revisionsberättelsen för revisionsåret 2022. 

Stadsstyrelsen har godkänt och undertecknat bokslutet, som revisionsnämnden har fått för kännedom.

  

Ordförande
Revisionsberättelsen från år 2022 antecknas för kännedom. Revisionsnämnden överlämnar revisionsberättelsen till stadsfullmäktige för kännedom.

Revisionsnämnden föreslår stadsfullmäktige att bokslutet godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2022.

 

Beslut
Revisionsnämnden antecknade revisionsberättelsen från år 2022 för kännedom. Revisionsnämnden överlämnar revisionsberättelsen till stadsfullmäktige för kännedom.

Revisionsnämnden föreslår stadsfullmäktige att bokslutet godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2022.