Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 7 

Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet från 1.2.2023

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 7  

48/12.07.05.07/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg, servicechef inom småbarnspedagogik Marjo Haapanen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

I dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet beskrivs fakta, processer och ansvar i anslutning till servicesedelsystemet både med tanke på den privata serviceproducenten, kunden som använder servicesedel och kommunen.  Reglerna måste uppdateras på grund av en ändring i lagen om småbarnpedagogik (540/2018) vilken trädde i kraft i början av år 2023 och som innebär att privat daghemsverksamhet blev tillståndspliktig. I uppdateringen av reglerna har beaktats regionförvaltningsverkets publikation (151/2022) Tillstånd för privat småbarnspedagogik samt undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken 890/2022.

 

Från 1.1.2023 måste en privat serviceproducent ha tillstånd att bedriva daghemsverksamhet och serviceproducenten ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för privat småbarnspedagogik under hela den tid verksamheten bedrivs. Privata serviceproducenter som redan bedriver privat daghemsverksamhet då tillståndsförfarandet träder i kraft ska ansöka om tillstånd inom övergångstiden, senast 31.12.2026. Om serviceproducenten före det har för avsikt att göra väsentliga ändringar i verksamheten eller om det sker förändringar i de allmänna förutsättningarna, ska serviceproducenten ansöka om tillstånd innan ändringarna införs. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet och kommunens uppgift är att ge den privata serviceproducenten handledning för ansökan om tillstånd och att på tillståndsmyndighetens begäran inspektera verksamhetsstället för småbarnspedagogiken för att säkerställa att verksamhetsmiljön lämpar sig för anordnandet av småbarnspedagogik och uppfyller i lag föreskrivna krav.

 

I reglerna har också lagts till förvaltningsbeslutet om intensifierat och särskilt stöd enligt 15 e § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Om det är fråga om privat småbarnspedagogik fattas förvaltningsbeslutet på framställning av serviceproducenten av en tjänsteinnehavare som utsetts av kommunen.

 

Dessutom har man gjort några preciseringar i texten och uppdaterat länkar.

 

Bilaga

Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet från 1.2.2023

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande godkänner dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet att gälla från 1.2.2023.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande godkände dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet att gälla från 1.2.2023.