Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 5 

Tillsynsplan för privata tjänster inom småbarnspedagogik

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 5  

50/12.07.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg, servicechef inom småbarnspedagogik Marjo Haapanen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Tillsynsmyndigheter för privat småbarnspedagogik är kommunen, regionförvaltningsverken och Valvira. Tillsynsplanen för privata tjänster inom småbarnspedagogik har utarbetats enligt regionförvaltningsverkets anvisningar och i planen beskrivs frågor och processer relaterade till handledning, rådgivning och tillsyn i fråga om privat småbarnspedagogik.

 

I tillsynsplanen beskrivs processen för att starta privata tjänster inom småbarnspedagogik. Här behövdes uppdateringar på grund av en ändring i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) vilken trädde i kraft i början av 2023 och som innebär att privat daghemsverksamhet blev tillståndspliktig. Tidigare har privat småbarnspedagogik omfattats av anmälningsplikt, vilket i fortsättningen gäller endast privat familjedagvård. I uppdateringen av tillsynsplanen har beaktats regionförvaltningsverkets publikation (151/2022) Tillstånd för privat småbarnspedagogik samt undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken 890/2022.

 

Från 1.1.2023 måste en privat serviceproducent ha tillstånd att bedriva daghemsverksamhet och serviceproducenten ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för privat småbarnspedagogik under hela den tid verksamheten bedrivs. Privata serviceproducenter som redan bedriver privat daghemsverksamhet då tillståndsförfarandet träder i kraft ska ansöka om tillstånd inom övergångstiden, senast 31.12.2026. Om serviceproducenten före det har för avsikt att göra väsentliga ändringar i verksamheten eller om det sker förändringar i de allmänna förutsättningarna, ska serviceproducenten ansöka om tillstånd innan ändringarna införs. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet och kommunens uppgift är att ge den privata serviceproducenten handledning för ansökan om tillstånd och att på tillståndsmyndighetens begäran inspektera verksamhetsstället för småbarnspedagogiken för att säkerställa att verksamhetsmiljön lämpar sig för anordnandet av småbarnspedagogik och uppfyller i lag föreskrivna krav.

 

Bilaga: Tillsynsplan för privata tjänster inom småbarnspedagogik

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande godkänner tillsynsplanen för privata tjänster inom småbarnspedagogik för att tas i användning från 20.1.2023.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande godkände tillsynsplanen för privata tjänster inom småbarnspedagogik för att tas i användning från 20.1.2023.