Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 4


 

Behovsutredning över flytt av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 4  

51/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning Rikard Lindström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Sagobackens daghem har på grund av utrymmesbrist utlokaliserat en del av förskoleverksamheten. Under läsåret 2022-23 är en del av verksamheten placerad i Kvarnbackens skola, medan en del av förskolebarnen är kvar i Sagobackens daghem. Svenskspråkiga utbildningssektionen behandlade ärendet i december 2021 (SVUBS § 115/2021) och konstaterade att lösningen fungerar som en tillfällig lösning, men att en eventuell stadigvarande placering av förskolegrupper i Kvarnbackens skola kräver mer utredningar. Behovet av mer utrymmen för svenskspråkig förskoleverksamhet och småbarnspedagogik på centrumområdet verkar bestå och en långsiktigare lösning behövs därmed.

 

Från de förskolegrupper som finns i Sagobackens daghem kommer eleverna till Kvarnbackens skola då de inleder sin skolgång. Det finns flera pedagogiska fördelar med förskola i skolans utrymmen och verksamhetsmodellen har understöd såväl nationellt som i Borgå. Stöd för detta hittas bland annat i Heidi Hellstrands doktorsavhandling i specialpedagogik (Early Numeracy Development: Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties ), Elli Nylunds arbete för Esbo stad från 2019 (Från dagisbarn till förskolebarn), Utbildningsstyrelsens rapport (Två-åriga förskola, 2019) samt Tammerfors stads samarbete mellan förskole-och nybörjarundervisningen. För tillfället pågår i Borgå ett utvecklingsprojekt med statligt understöd, där samarbetet mellan förskole-och nybörjarundervisningen fördjupas och intensifieras, så personalens möjligheter att arbeta för barnens trivsel, trygghet och välmående effektiveras. Från verksamhetens sida kan en placering av förskolan i skolans utrymmen på många sätt ses som positiv. För att ge förutsättningar att nå de positiva effekter som en placering av förskola i skolan ger, bör såväl verksamhetskultur som utrymmen stöda arbetet.

 

Kvarnbackens skolas utrymmen för elevvården finns idag i en gårdsbyggnad som enligt Lokalitetsledningen skall rivas 2023. Även om elevvårdens personal flyttar till välfärdsområdet, kommer de som förr att arbeta i skolan och behöver egna arbetsutrymmen. Sådana utrymmen finns inte idag att tillgå inne i skolan.

 

Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion har beslutat att utbildningstjänsterna tillsammans med Lokalitetsledningen skall utarbeta en behovsutredning (SVUBS § 70 18.10.2022). En behovsutredning ligger som grund för en eventuell projektplanering. Utredningen skall omfatta Kvarnbackens skola åk 1-6, placeringen av Sagobackens förskoleverksamhet i Kvarnbackens skola samt elevvårdsutrymmen då gårdsbyggnaden rivs. Sektionen ansåg att utredningen kan ta i beaktande de positiva effekter man eftersträvar med förskola i Kvarnbackens skola, även om det innebär tilläggsutrymmen och förändringar i Kvarnbackens skolas fastighet.

 

Uppgörandet av en behovsutredning har startat. En grundlig behovsutredning är viktig för ett lyckat slutresultat. Lokalitetsledningens modell för en behovsutredning anger det är bra om det beskrivs minst följande:

-          Förändringar i verksamheten som motiverar behovet

-          En uppskattning om utrymmesbehovet

-          Elevprognoser

-          Elevupptagningsområdet

-          Pedagogiska utgångspunkterna

-          Alternativa lösningar

-          Tidtabellen

 

Speciellt på centrumområdet och för Kvarnbackens skolas del är det utmanande att göra prognoser. De prognoser som uppgjorts tidigare stämmer ofta rätt väl för de kommande åren, men redan efter 4-5 år har de skilt sig markant från den verkliga elevmängden i skolan. Ett större elevantal än prognoserna antas bero på, att det sker en intern flyttrörelse inom staden, att mänskor flyttar till Borgå och att det finns ett antal elever med finska som modersmål som väljer den svenska skolan. De prognoser som utgår från antalet födda barn samt ett antal barn med finska som modersmål, visar att antalet basgrupper skulle minska med en under den kommande fem åren, alltså till 16 i stället för 17 som idag. Utgås det från att stadens interna flyttrörelse fortsätter som tidigare, kommer det att finnas fler elever på centrumområdet än prognoserna visar. Med det som utgångspunkt har man i behovsutredningen utgått från att planera för minst 17 basgrupper på årskurs 1-6 även i framtiden i Kvarnbackens skola.

 

Utgångspunkterna i behovsutredningen är:

-          ett fungerande samarbete mellan förskola och nybörjarundervisning,

-          trygga utrymmen för såväl åk 1-6 som för förskoleundervisning samt

-          utökade möjligheter inom skolan till flexibla lösningar som bland annat möjliggör samundervisning och mer teamarbete än idag. Sådana lösningar skall även ge goda möjligheter till en effektiv användning av skolans personalresurser

-          Kvarnbackens skolas fastighets tekniska skick är gott, medan den verksamhetsmässigt har begränsningar

 

De lösningar som skissats upp i behovsutredning så här långt, utgår från att:

-          skolan arbetar i tre team: F - åk 2, åk 3-4 och åk 5-6

-          ingång och tambur anpassad för förskoleverksamheten behövs

-          en tillbyggnad på högst 500 kvadratmeter behövs (de totala kvadratmetrarna ökar inte i samma mängd, eftersom elevvården har utrymmen i den gårdsbyggnad som rivs)

-          samarbetet F - åk 2 kräver att det sker ändringar inne i skolan, som möjliggör samundervisning (större utrymmen i stället för många små)

-          elevvården har utrymmen inne i skolan

-          en trygg och fungerande skolgård även för förskoleverksamhet kräver vissa uppdateringar.

 

Alternativet till dessa ur användarnas synvinkel bäst fungerande planer är en skild byggnad endast för förskoleverksamhet, förslagsvis på samma ställe som gårdsbyggnaden nu finns. Det alternativet är snabbare färdigt och billigare ur investeringssynvinkel. En skild byggnad är dock utmanande ur verksamhetens synvinkel, tex i fråga om övervakning och förflyttning. I och med skolans fastighets tekniska skick och en beräknad livslängd på upp till 50 år, bör enligt sektorn för växande och lärande en investering i förbättrade verksamhetsmöjligheter anses befogad.

De utrymmen elevvården förfogar över hör till välfärdsområdet som också betalar hyran för dem.

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar arbetet med behovsutredningen så här långt för kännedom och återkommer till ärendet då behovsutredningen är färdig.

Preliminära skisser som visar hur verksamheten kunde byggas upp i Kvarnbackens skola presenteras för nämnden. Presentationen antecknas för kännedom.

Nämnden anser att en fastighet som ger goda förutsättningar för en kvalitativt väl fungerande verksamhet skall prioriteras i behovsutredningen. Alternativet med en skild byggnad endast för förskoleverksamhet skall dock finnas med i utredningen.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade arbetet med behovsutredningen så här långt för kännedom och återkommer till ärendet då behovsutredningen är färdig.

Preliminära skisser som visar hur verksamheten kunde byggas upp i Kvarnbackens skola presenterades för nämnden. Presentationen antecknades för kännedom.

Nämnden ansåg att en fastighet som ger goda förutsättningar för en kvalitativt väl fungerande verksamhet skall prioriteras i behovsutredningen. Alternativet med en skild byggnad endast för förskoleverksamhet skall dock finnas med i utredningen.