Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 17.01.2023/Paragraf 6


 

Undantagsbeslut, Pellinge

 

Stadsutvecklingsnämnden 17.01.2023 § 6  

2689/10.03.00.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

För fastigheten ------------- anhålles om undantag för byggandet av en inkvarteringsbyggnad och en strandbastu (sammanlagt ca 320 m²-vy). Samtidigt anhålles om undantag för bibehållande av en ekonomibyggnad som saknar lov och för dess ändring till inkvarteringsbyggnad (ca 140 m²-vy) och utvidgning med carport, terrass och förråd (ca 40 m²-vy). Det nuvarande egnahemshuset (ca 277 m²-vy) riv.

 

Byggplatsen är belägen på norra sidan av landsvägen på udden in-vid Strömsundet mellan Lill-Pellinge och Stor-Pellinge. Byggplatsen är på en mycket synlig plats, både från landsvägen, från det smala Strömsundet och från Burkholmsfjärden. På byggplatsen har tidigare funnits ett båtbyggeri och därefter ett fiskeri med direktförsäljning.

 

Fastigheten är registrerad 13.1.1975 och dess areal är 0,3125 ha. På fastigheten finns enligt byggnads- och lägenhetsregistret ett egnahemshus (276 m²-vy) från 1979, en service- och logibyggnad (227 m²-vy) från 2010 och en ekonomibyggnad (45 m²-vy) från 1987. Ekonomibyggnaden är numera riven, men den finns fortfarande kvar i registret. På byggplatsen har funnits ett flertal mindre byggnader som har rivits eller flyttats bort. På byggplatsen finns även en större ekonomibyggnad, som saknar tillstånd. Byggnaden är belägen inom landsvägens skyddsområde och dess södra hörn är beläget på det allmänna vägområdet. NTM-centralen i Birkaland har 2.12.2022 fattat undantagsbeslut om att byggnaden får vara inom skyddsområdet, men den del av byggnaden som är belägen inom vägområdet ska rivas bort.

 

Enligt ansökan är avsikten att rusta upp det gamla hemmanet till sin forna glans och erbjuda högklassiga inkvarterings-, mötes- och restaurangtjänster i skärgården i östra Nyland.

 

Egnahemshuset mitt på byggplatsen kommer att rivas och ge rum för en inkvarteringsbyggnad och en strandbastu. Den nuvarande inkvarteringsbyggnaden invid stranden renoveras så att den omfattar både restaurang- och inkvarteringsutrymmen i framtiden. Den olovligt byggda ekonomibyggnaden invid vägen ändras till inkvarterings-byggnad och byggs om så att den i sin helhet är på fastighetens område. Den utvidgas med en terrass och förrådsutrymme.

 

I närområdet finns allmänt vatten- och avloppsnät och avsikten är att ansluta byggplatsen till det.

 

I områdets delgeneralplan har byggplatsen anvisats som område för service och förvaltning (P). I delgeneralplanen har inte anvisats nå-gon specifik byggrätt för dessa områden och nybyggandet kräver således undantagsbeslut även om det ansökta projektet stämmer överens med planbestämmelsen.

 

Byggplatsen utgör en del av ett större område som klassats som en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå. I området finns bygg-nation från olika tidsåldrar. I delgeneralplanen finns stadgat att

ny- och ombyggnad ska anpassa till bymiljön och byggnadstraditionen. I byggandet ska hänsyn tas till att området hör till en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå och miljöns kulturhistoriska värden får inte försvagas.

 

Som stöd för bestämmelserna i delgeneralplanen för Pellinge skärgård har utarbetats anvisningar för byggnadssättet (Anvisningar om byggnadssätt för Pellinge skärgårds delgeneralplan, 9.2.2016). Avsikten med anvisningarna är att uppnå en hög nivå på byggnationen och de kompletterar delgeneralplanens bestämmelser bland annat vid planering av byggnadernas fasader och utomhusutrymmen. Även bevarandet av värdefulla byområdens och byggnadsgruppers byggda miljöer i samband med reparationer och/eller kompletteringsbyggnation säkerställs med hjälp av anvisningarna.

 

Motiveringar

Det är frågan om etablering av inkvarterings-, mötes- och restaurangtjänster inom ett område som i områdets delgeneralplan med rättsverkan anvisats som område för service och förvaltning. Det ansökta projektet stämmer således överens med målen för områdesanvändningen och medför inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Det ansökta projektet är beläget inom en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå. Detta ställer krav på byggnadernas utseende och placering, men genom en noggrann planering som följer områdets anvisningar för byggnadssätt och stadgandena i byggnadsordningen kan nybyggnationen anpassas till den traditionella skärgårdsbyggnationen och -miljön. Byggplatsen kan även anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det ansökta byggprojektet försvårar inte uppnående av målen för naturvården och för skyddet av den byggda miljön, och leder inte till byggande med betydande konsekvenser och har inte annars avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

De ansökta nybyggnaderna är placerade närmare strandlinjen än de 50 meter som anges i områdets delgeneralplan med rättsverkan. Traditionellt sett har byggnaderna placerats nära vattnet inom detta område. De existerande byggnaderna i närområdet är lika nära eller ännu närmare strandlinjen. Med beaktande av byggplatsens läge, form och topografi förekommer det således särskilda skäl som stöd för undantaget från bestämmelserna om byggnadernas avstånd från strandlinjen. Med beaktande av ovanstående, medför det ansökta undantaget inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, försvårar inte uppnående av målen för naturvården och för skyddet av den byggda miljön, och leder inte till byggande med betydande konsekvenser och har inte annars avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Bygginskränkning:

-          Byggande i ett strandområde utan detaljplan eller sådan general-plan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. (MarkByggL 72 § 1 mom.)

-          Undantag från delgeneralplan med rättsverkan gällande planbestämmelserna om byggnadernas avstånd till strandlinje (MarkByggL 43 §).

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2023-5001

Lägeskarta och situationsplan

 

Biträdande stadsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar att med stöd av 171 § i MarkByggL godkänna de ansökta undantagen i enlighet med villkoren i tillståndsbeslutet 638-2023-5001 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att med stöd av 171 § i Mark-ByggL godkänna de ansökta undantagen i enlighet med villkoren i tillståndsbeslutet 638-2023-5001 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.