Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 17.01.2023/Paragraf 5


 

Undantagsbeslut, Smedjevägen 6, Arbetsplatsområde i Vårberga

 

Stadsutvecklingsnämnden 17.01.2023 § 5  

9/10.03.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Pekka Mikkola, fornamn.efternamn@borga.fi.

 

Ansökan:

För fastigheten 638-5-295-36, gatuadress Smedjevägen 6, ansöks om lov för delvis ändring av fastighetens användningsändamål. Industribyggnaden på fastigheten är 1316 m²-vy och 610 m²-vy av ytan, som tidigare har använts för produktion, vill man nu ändra till idrottslokal.  Ändringen är cirka 46 % av den utnyttjade byggrätten och cirka 27 % av hela tomtens byggrätt.  Tomten har 950 m²-vy outnyttjad byggrätt.

 

Idrottslokalen ska främst drivas av ungdomsväsendet och området är tänkt att användas för skateboardåkning, BMX-cykling, scooteråkning och rullskridskoåkning. I samband med utrymmen som tidigare använts för produktion finns lager- och personalutrymmen, vilka kan byggas om eller kan som sådana användas för det nya ändamålet.  Det är möjligt att ordna parkeringsplatser också för idrottslokalen på den till sin form långa tomten då största delen av fastigheten förblir i produktionsbruk.   Byggnadens fasader ändras inte.

 

En granne har kommit med en anmärkning.  Anmärkningen gällde störande beteende som den för unga avsedda idrottsformen möjligen för med sig och dess eventuella påverkan på grannfastigheternas säkerhet. På basis av konsekvensbedömningen förhindrar anmärkningen inte tillståndets beviljande.

 

 

Bygginskränkning:

- En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (58 § MarkByggL).

 

Bilagor:

Lovbeslut 638-2023-5002

Lägeskarta och situationsplan

 

Biträdande stadsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna undantaget som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2023-5002.

Paragrafen justeras direkt.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna undantaget som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2023-5002.

Paragrafen justerades direkt.

 

 

 

Jäv

Jarmo Grönman var jävig och inte närvarande när ärendet var upp till behandling.