Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 221 

Utveckling av lekparksnätet i Borgå

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 220  

3309/10.03.01.00.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Inkeri Tarkiainen, ansvarig trädgårdsmästare,

inkeri.tarkiainen@porvoo.fi;

Marjo Valin, samhällsplanerare, marjo.valin@porvoo.fi

 

Borgå stad har mångsidiga lekparker, från små kvartersparker till större temaparker. Antalet lekparker i allmänna områden har under de senaste 20 åren minskat till 47 lekparker, när det i början av 2000-talet ännu fanns cirka 70 lekparker. Antalet lekparker har minskats genom att slå samman lekparker som ligger nära

(300-500 m) varandra. Staden har försökt kompensera det mindre antalet lekparker med kvalitet och centrala lägen. Målet är ett nät av lekparker som betjänar hela Borgå jämlikt och som staden kan bygga, grundligt renovera och underhålla inom ramen för anslagen.

 

Kommuntekniken inom stadsutvecklingen svarar för planering, byggande och underhåll av lekparker i grönområden och andra allmänna områden. Årligen har det reserverats 100 000 € för sanering av lekparker och andra aktivitetsområden. Dessutom planeras och byggs det nästan varje år 1-2 nya lekparker eller andra aktivitetsområden för vilka det har reserverats en summa som varierar årligen.

 

Bygg- och underhållskostnader för lekparker och andra aktivitetsgrönområden kan vara nära kostnader för värdefulla grönområden. Kostnaderna för underhåll av lek- och motionsutrustningen, utomhusmöbler, bänkar och avfallskärl är omkring 100 000 euro per år. Lekplanernas andel (kostnader för inspektion, service och reparationer samt byte av enskild lekutrustning) är ca 20 000 € för materialen. Arbetskostnaderna är uppskattningsvis 40 000 €.

 

En allmän dimensionering i lekparker som underhålls av staden är 1000 invånare / 1 lekpark. Ett genomsnittligt mål är 200-250 barn per en lekpark. Detta är läget i Borgå då man betraktar hela stadens område. Med nuvarande resurser är det inte möjligt att underhålla och sanera alla befintliga lekparker och bygga nya lekparker i nya detaljplanområden. Bruket av lekparker varierar vanligen i cykler på cirka 20 år när boendena i ett bostadsområde blir äldre och bruket minskar. I ett sådant skede funderar staden ofta på nytt behovet av lekparken i förhållande till hur mycket underhåll den kräver. Servicen av utrustningen kan i det skedet redan kräva så mycket att man måste omvärdera lekparkens situation och hela lekparksnätet.

 

Det gemensamma målet för grönområden och skolornas och daghemmens olika aktivitetsområden är ett nätverk som betjänar invånarna jämlikt. I planeringen av lekparker har man under den senaste tiden fokuserat på centralisering. Staden erbjuder mångsidiga temaparker för alla åldersgrupper. Målet är inte att differentiera olika åldersgrupper eller olika människor, utan att i alla bostadsområden erbjuda aktivitetsområden som är intressanta och lockar till motion och lek.

 

Kommuninvånarnas delaktighet är viktig och användarnas synvinkel är en väsentlig del i planeringen, byggandet och underhållet. För flera planeringsobjekt har det under förra åren gjorts boendeenkäter om hurdan lekplats eller aktivitetsområde som önskas i området. Dessutom har boendena möjlighet att skriftligen berätta om sina iakttagelser om planeringsobjektet när projektet är på gång och när planeringsförslaget finns framlagt.

 

Bilaga:

Utveckling av lekparksnätet i Borgå. Kommunteknikens utredning. 2022

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden antecknar ärendet för kännedom.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden antecknade ärendet för kännedom.