Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 218 

Anbudsförfarande gällande gästhamnen i Västra åstranden

 

Stadsutvecklingsnämnden 14.06.2022 § 118 

 

 

 Beredning och ytterligare information:

 Kommunteknikchef Kari Hällström, kari.hallstrom@porvoo.fi

 Stadsplaneringschef Dan Mollgren, dan.mollgren@porvoo.fi

 Stadsarkitekt Markku Partanen, markku.partanen@porvoo.fi

 Tomtchef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@porvoo.fi

 

 Borgå stad söker serviceproducenter till gästhamnsområdet i Västra åstranden. Anbudsförfarandet gäller ett område som omfattas av detaljplanen Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Anbud begärs för en helhet som omfattar den öppna plats / det torg som planlagts för gästhamnen (byggrätt 400 m2 vy), för tomten 2 i kvarteret 437 inklusive varvsbyggnader, samt för byggnadsytan för en flytande bastu (80 m2 vy).

 

 I planbestämmelsen för tomt 2 i detaljplanen fastställs att det är fråga om ett kvartersområde (P-4) för servicebyggnader där varvsverksamhet som anknyter till områdets kulturhistoria samt lokaler som tjänar båtliv, turism, kulturverksamhet och rekreation får placeras. De gamla båthusen ska bevaras av kulturhistoriska skäl. Byggrätten på tomten uppgår utöver varvsbyggnaderna till 750 + 40 m2 vy.

 

 Objekten ingick i koncepttävlingen för Borgå ås västra åstrand år 2019, men då hittade man ingen som var redo att realisera objekten. I detta anbudsförfarande tillämpas samma ramvillkor och planeringsanvisningar som då. Anvisningarna bifogas.

 

 Genom anbudsförfarandet sökes för området aktörer som genom att avge ett kvalitetslöfte utfäster sig att arrendera ett av sig angivet område av Borgå stad samt att där realisera objektet, inklusive erbjuda tjänster, på de villkor som antecknats i programmet och som parterna tillsammans har avtalat om. Kvalitetslöfte betyder det koncept som aktören föreslår för Västra åstranden inom ramen för anbudsförfarandet.

  

 Valkriterierna vägs enligt följande:

 

. Kvalitetsfaktorer totalt 80 %

  • servicekonceptet, omfattande en lönsamhetskalkyl
  • servicekonceptets kvalitet med tanke på stadsrummet
  • servicekonceptets hållbarhet och miljövänlighet
  • verksamhetsidkarens referenser från motsvarande affärsverksamhet
  • företagets omsättning

 

. Storleken av det arrende som erbjuds 20 %

  • Borgå stad kan godkänna också ett arrende som knyts till servicekonceptets omsättning
  • Arrendeanbudet kan inte vara 0 euro eller lägre

 

 Gästhamnsområdet samt tomt 2 arrenderas ut till den som vinner anbudsförfarandet, området med den flytande bastun är valfritt. Byggnaderna säljs i befintligt skick.

 

 De centrala villkoren i arrendeavtalet är:

.         Områdena arrenderas med arrendeavtal.

.         Arrendetiden är 30 år

.         Arrendet knyts till levnadskostnadsindex

.         Projektet ska genomföras inom två år efter undertecknandet av arrendeavtalet så att bygglovets villkor uppfylls

.         Ifall projektet inte genomförs inom överenskommen tid har staden rätt att omedelbart häva arrendeavtalet

.         Staden har rätt att ta ut avtalsvite, om avtalsvillkoren inte följs

.         Efter arrendetidens utgång ska arrendatorns egendom flyttas bort från tomten, alternativt ska man avtala om det i arrendeavtalet
Arrendatorn har inte inlösningsrätt till området

 

Anbudstiden börjar 15.8.2022 och slutar 16.9.2022.

 

 Bilagor:

 Karta över objekten

 Ramvillkor och planeringsanvisningar

 

Biträdande stadsdirektör

Stadsutvecklingsnämnden godkänner att anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden i Borgå ordnas i enlighet med nämnda principer.

 

Under diskussionen ändrade föredraganden sitt förslag så att anbud begärs för en helhet som omfattar den öppna plats / det torg som planlagts för gästhamnen (byggrätt 400 m2 vy), för tomten 2 i kvarteret 437 inklusive varvsbyggnader och för byggnadsytan för en flytande bastu (80 m2 vy) samt för gästhamnen och varvsområdet separerat.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt att anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden i Borgå ordnas i enlighet med de principer, som fördraganden föreslog under sammanträdet.

 

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 218  

1367/10.00.02.04/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Näringschef Elina Duréault, elina.dureault@porvoo.fi

Kommunteknikchef Kari Hällström, kari.hallstrom@porvoo.fi

Stadsplaneringschef Dan Mollgren, dan.mollgren@porvoo.fi

Stadsarkitekt Markku Partanen, markku.partanen@porvoo.fi

Tomtchef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@porvoo.fi

 

Anbudstiden började 15.8.2022 och slutade 16.9.2022.

 

Under anbudstiden lämnades två anbud. Anbuden lämnades av Wilenius Båtvarv ry och Telakka Porvoo Borgå. Båda anbudsgivarna gavs möjlighet att komplettera sitt anbud efter att anbudstiden gått ut. 

 

De kompletterade anbuden bedömdes i enlighet med beslutet om anbudsförfarandet på följande sätt:

 

Kvalitetsfaktorerna och arrendets storlek poängsattes på skalan 1-5 enligt följande:

 

.                                          servicekonceptet, omfattande en lönsamhetskalkyl max. 5 poäng, bedömare näringschefen

.                                          servicekonceptets kvalitet med tanke på stadsrummet max. 5 poäng, bedömare stadsplaneringschefen

.                                          servicekonceptets hållbarhet och miljövänlighet max. 5 poäng, bedömare experten på hållbar utveckling

.                                          verksamhetsidkarens referenser från motsvarande affärsverksamhet max. 5 poäng, bedömare näringschefen

.                                          företagets omsättning max. 5 poäng, bedömare näringschefen

.                                          det erbjudna arrendets storlek max. 5 poäng, bedömare tomtchefen

 

Wilenius Båtvarv ry fick sammanlagt 10,3 poäng för kvalitetsfaktorer och 1 poäng för det erbjudna arrendets storlek, de slutliga poängen är 1,848 poäng (kvalitetspoäng sammanlagt /5 *0,8 + poäng för arrendets storlek *0,2).

 

Telakka Porvoo Borgå fick sammanlagt 15,97 poäng för kvalitetsfaktorer och 4 poäng för det erbjudna arrendets storlek, de slutliga poängen är 3,555 poäng (kvalitetspoäng sammanlagt /5 *0,8 + poäng för arrendets storlek *0,2).

 

Bilagor

bedömningar med motiveringar

anbud (hemligt)

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden beslutar att på basis av poängsättningen som gjorts utgående från de sakkunnigas bedömningar, är vinnaren av anbudsförfarandet gällande gästhamnen vid Västra åstranden Telakka Porvoo Borgå. Området reserveras till dem för två år och under den tiden fattar behöriga tjänsteinnehavare nödvändiga beslut om arrendering samt om försäljning av byggnaderna separat.

 

Mika Varpio föreslog att ärendet återremitteras till beredning med följande instruktioner:

 

Detaljplanen ändras så att den möjliggör både den traditionella varvsverksamheten samt den ekonomiskt lönsamma gästhamnsverksamheten. För att uppnå målet utvidgas gästhamnsområdet söderut och byggrätten utökas så att den kommersiella servicen, som gruppen Porvoon Telakka framför i anbudet kan förverkligas på tomten.

 

Mellan varvsbyggnaderna och gästhamnen lämnas ett öppet obebyggt "torgområde", som öppnar en vylinje från Guldlistgatan mot ån.

 

För att uppnå en fungerande och genomförbar lösning skall planändringen uppgöras i samarbete med parten som förverkligar projektet.

 

Planändringen uppgörs endast för gästhamnens del, till övriga delar förblir planen i kraft. Planändringen påbörjas omedelbart och den får inte fördröja tidtabellen för förverkligandet av de i anbuden framförda projekten.

 

Jarmo Grönman understödde Varpios motförslag, varvid nämnden röstade om saken. I omröstningen understödde sju ledamöter forsatt behandling (Pynnönen, Ahola, Ijäs, Mattsson Nortamo, Metsola, Sveholm, Pauloaho)  och fyra ledamöter understödde återremittering (Antman, Grönman, Laurila, Varpio) varvid behandlingen av ärendet forsatte.

 

I den fortsatta behandlingen föreslog Jarmo Grönman, understödd av Mika Varpio, att projektet avbryts, varvid det gjordes en omröstning.

 

Beslut 
Stadsutvecklingsnämnden beslutade efter omröstning med rösterna 7 (Pynnönen, Ahola, Ijäs, Mattsson Nortamo, Metsola, Sveholm, Pauloaho) mot 4 (Antman, Grönman, Laurila, Varpio) att den vinnande anbudsgivaren i anbudsförfarandet för Västra åstrandens gästhamn är Telakka Porvoo Borgå på grundval av poängsättningen i de expertbedömningar som gjorts. Området reserveras åt dem för två år och under den tiden fattar behöriga tjänsteinnehavare nödvändiga beslut om arrendering samt om försäljning av byggnaderna separat.

 

Avvikande mening

Jarmo Grönman anmälde följande avvikande mening, i vilken Varpio och Antman instämde:

Beslutet som nämnden har godkänt med rösterna 7-4 är ohållbart. Beslutet ger dödsstöten till Wilenius båtvarvs 90-åriga historia. Beslutet strider också mot detaljplanen för området och dess bestämmelser samt mot den användning som genom planbestämmelser har fastställts för de skyddade byggnaderna.

 

I och med beslutet förlorar Borgå en unik och kulturhistoriskt oersättlig aktör vid åstranden.