Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 229


 

Avgörande om planeringsbehov, Saxby

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 229  

1351/10.03.00.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

För fastigheten ----------- anhålles om tillstånd för att anlägga ett ca 6 ha stort fält för lagring av timmer och flisning av energived.

 

Enligt ansökan kommer det att brytas berg (ca 11 000 m²) i samband med anläggandet av fältet. Avsikten är att använda krossad betong för anläggandet av fältet. Mängden flis uppskattas till ca 24 000 ton i året. Den uppskattade trafikmängden är 5 tunga fordon/dag.

 

Fastigheten är belägen väster om Mäntsälävägen. Fastigheten är registrerad 18.2.2020 och dess areal är 34 ha. Fastigheten är obebyggd. Enligt situationsplanen placeras det ansökta fältet i fastighetens nordvästra hörn, ca 700 meter från Mäntsälävägen.

 

fastigheten har byggts en kilometer lång bred skogsväg, där det använts betongkross. Skogsbeståndet på fastigheten har till största delen avverkats. Utöver den breda skogsvägen har även stora vänd- och väjningsplatser anlagts.

 

I ansökan framförs att tillstånd för anslutningen har anhållits om av NTM-centralen. Av utlåtandet från NTM-centralen framgår att ett ändringstillstånd beviljats endast för anläggande av vägen och fältet och den tillfälliga trafikökning som det medför. Då vägen och fältet är klara tillåtes endast sporadisk jord- och skogsbrukstrafik. Idkande av näringsverksamhet kräver en permanent ändring av användningsändamålet för anslutningen. NTM-centralen uppskattar i sitt utlåtande att det skulle kräva anläggandet av väjningsplats, flyttning av den motstående anslutningen och skyddsräcket samt även andra trafikskyddsåtgärder som baserar sig på stamvägens trafikmängd och hastighetsbegränsning. Tillstånd för detta har inte anhållits om ännu. 

 

I utlåtandena och anmärkningarna har framförts att ansökan är bristfällig på många punkter och projektets konsekvenser för invånarna och miljön kan inte bedömas. Ur ansökan framgår bl.a inte hur långvarig bergsbrytningen är, hur stora mängder krossad betong som är ämnat att användas och vilken inverkan projektet har miljön. Projektets konsekvenser har inte utretts.

 

Det är frågan om en stor fastighet (34 ha) och den ansökta verksamheten omfattar endast en 1/6 av fastigheten. Ifall en etablering av den ansökta verksamheten tillåtes, är det mycket sannolikt även annan verksamhet vill etablera sig i området. I detta beslut kan dock endast tas beslut om det ansökta projektet, med beaktande av vad det kan innebära för omgivningen och dess bosättning. Förverkligande av det ansökta projektet splittrar det sammanhängande skogsområdet som är betydande för det ekologiska nätverket. Avverkningen av skogen har en negativ inverkan på naturens mångfald och på att bromsa klimatförändringarna i form av förlusten av en kolsänka. 

 

Motiveringar

Det är frågan om anläggandet av ett ca 6 ha stort fält för lagring av timmer och flisning av energived. Förutom anläggandet av själva fältet och dess konsekvenser är det även frågan om etablering av näringsverksamhet inom ett område där det inte finns delgeneralplan med rättsverkan. I närheten av fastigheten finns året om bosättning samt jord- och skogsbruksområden.

 

I landskapsplanen har området anvisats som ett skogsbruksdominerat område, som är vidsträckt, sammanhängande och betydande för det ekologiska nätverket. I områdets delgeneralplan utan rättsverkan är området anvisat som jord- och skogsbruksdominerat område. Det ansökta projektet stämmer inte överens med målen för områdets markanvändning. Ifall tillstånd för det ansökta projektet skulle beviljas, skulle det vidsträckta sammanhängande skogsområdet splittras och det ansökta projektet skulle medföra olägenheter för förverkligande av planen. Skogsbeståndet har visserligen redan avverkats från fastigheten, men etableringen av det ansökta projektet skulle permanent splittra det skogsdominerade området som är betydande för det ekologiska nätverket.

 

Det ansökta projektet är så omfattande, att vid avgörandet av åtgärden ska iakttas i tillämpliga delar det som bestäms om förutsättningarna för bygglov i MarkByggL 136 § och 137 § för att bedöma åtgärdernas konsekvenser för markanvändningen och miljön. (MarkByggL 138 §) Sålunda måste ett avgörande om planeringsbehov erhållas innan en ansökan åtgärdstillstånd kan behandlas.

 

I de givna anmärkningarna och utlåtandena har framförts att det ansökta projektets konsekvenser inte har utretts på ett sådant sätt att projektets inverkan på miljön har kunnat bedömas. De hörda parterna anser att ansökan är bristfällig till denna del. För att kunna bedöma det ansökta projektets konsekvenser för miljön borde omfattande utredningar göras.

 

Det ansökta projektet är så omfattande av dess konsekvenser för markanvändningen kan bedömas förorsaka sådana olägenheter att det inte förekommer de särskilda förutsättningar enligt MarkByggL 137 § som krävs för beviljande av tillstånd för det ansökta projektet.

 

I området finns inte delgeneralplan med rättsverkan eller detaljplan. Det ansökta projektet avviker markant från den omgivande markanvändningen. En etablering av verksamhet av detta slag bör utredas genom en noggrannare planläggning och kan inte avgöras med separat tillståndsprövning. Den ansökta verksamheten skulle även kräva omfattande ändringar av trafikarrangemangen vid Mäntsälävägen och den ökande mängden tung trafik skulle äventyra säkerheten på den redan nu livligt trafikerade landsvägen.

 

Beviljande av tillstånd för det ansökta projektet skulle förorsaka olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplanläggningen och annan reglering av områdesanvändningen, det är inte lämpligt med tanke på skapande av samhällstekniska nät och trafikleder samt trafiksäkerheten och tillgängligheten till tjänster, det är inte lämpligt med tanke på landskapet och det skulle försvåra bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.

 

Det förekommer således inte de särskilda förutsättningar enligt MarkByggL 137 § som krävs för beviljande av tillstånd för det ansökta projektet.

 

Bygginskränkning:

- Byggande på ett område i behov av planering (MarkByggL 16 §).

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2022-5053

Lägeskarta och situationsplan

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden konstaterar att det ansökta projektet inte uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § och beslutar att avslå ansökan om avgörande om planeringsbehov i enlighet med det nekande tillståndsbeslutet 638-2022-5053 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade att det ansökta projektet inte uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § och beslutar att avslå ansökan om avgörande om planeringsbehov i enlighet med det nekande tillståndsbeslutet 638-2022-5053 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.