Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 228


 

Avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut, Teisala

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 228  

2985/10.03.00.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

För fastigheterna ------------ och ------------ anhålles om lov för byggandet av ett ersättande egnahemshus (150 m²-vy, 1 vån.). Samtidigt rivs det nuvarande egnahemshuset.

 

Byggplatsen är belägen invid Sexmansvägen i Teisala som en del av den mer omfattande byggnation som uppstått längs med vägen. Byggnationen är från olika tidsåldrar. Det äldsta bostadshuset i området är från början av 1900-talet och det senaste är från år 2008. Ett avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut har beviljats ännu senare, men bygglov har inte ansökts för det projektet. Det förekommer inte ett kraftigt byggnadstryck i området.

 

Byggplatsen består av två fastigheter och deras sammanlagda markareal är 1 460 m².

- Fastighet ------------ är registrerad 12.7.1955 och dessa markareal är 1 110 m².

- Fastighet ------------ är registrerad 27.4.1962 och dessa markareal är 350 m².

 

På byggplatsen finns ett egnahemshus från år 1955 (enligt uppgifter från byggnads- och lägenhetsregistret) och två ekonomibyggnader. Den ena ekonomibyggnaden har erhållit bygglov år 2005, den andra ekonomibyggnaden saknas från registret.

 

Byggplatsen är belägen inom Borgå ådals nationellt värdefulla landskapsområde. Området är också ett viktigt grundvattenområde och vattentagets när- och fjärrskyddsområde. I området finns allmänt vatten-och avloppsnät.

 

Det är frågan om byggandet av ett ersättande egnahemshus i ett område där det under de senaste 100 åren uppstått så mycket byggnation att området utgör ett område i behov av planering enligt MarkByggL 16.1 §.  I området råder däremot inte kraftigt byggnadstryck då det under de senaste 20 åren byggts endast ett nytt egnahemshus. Det ansökta byggprojektet stämmer överens med områdets markanvändningsmål och beläget inom byområdet. Det ansökta byggprojektet medför inte olägenheter för planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändning, då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Genom noggrann planering av nybyggnaden kan den anpassas till den byggda miljön. Genom att utföra byggnadsarbetena omsorgsfullt samt följa god byggnadssed samt ansluta nybyggnaden till vatten- och avloppsnätet, förorsakar byggandet av egnahemshuset inte skada för grundvattenkvaliteten eller -kvantiteten. Det ansökta projektet är lämpligt med tanke på landskapet och försvårar inte bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Då det är frågan om en redan bebyggd liten byggplats, förekommer det särskilda skäl som stöd för undantaget från byggplatsens storlek (MarkByggL 116 §, ByggnO 4.1). Det ansökta byggprojektet medför inte olägenheter för planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändning, då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Den ansökta byggrätten överstiger något den angivna högst tillåtna sammanlagda byggrätten (10 % av byggplatsens areal) i byggnadsordningen (ByggnO 4.2). Då man tar i beaktande att det är frågan om en redan bebyggd byggplats och att motsvarande byggrätt (ca 14 % av byggplatsens areal) tidigare har beviljats för gamla, bebyggda fastigheter i Teisala och inom andra områden i Borgå, förekommer det särskilda skäl som stöd för ansökan. Det ansökta byggprojektet medför inte olägenheter för planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändning, då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

 Bygginskränkning:

-          Byggande på ett område i behov av planering (MarkByggL 16 §).

-          Undantag från markanvändnings- och bygglagens 116 § gällande kravet på byggplatsens storlek (2 000 m²).

-          Undantag från punkt 4.1 i byggnadsordningen gällande kravet på byggplatsens storlek.

-          Undantag från byggnadsordningens punkt 4.2 gällande omfattningen av byggandet.

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2022-5054

Lägeskarta och situationsplan

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden konstaterar att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov och godkänner med stöd av 171 § i MarkByggL de ansökta undantagen i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2022-5054 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för bevil-jande av bygglov och godkänner med stöd av 171 § i MarkByggL de ansökta undantagen i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2022-5054 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.