Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 227


 

Undantagsbeslut, servicebyggnad i Alexparken, Västra åstranden

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 227  

3282/10.03.00.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Pekka Mikkola, fornamn.efternamn@borga.fi
 

Ansökan:

I fastigheten 638-22-454-1, gatuadress Lagmansgatan 11, söker man tillstånd att avvika från detaljplanen när det gäller golvets största tillåtna höjdläge och byggnadens förhållande till översvämningsnivån samt byggnadsytans gräns i fråga om takskägget. Dessutom görs det undantag från bygganvisningar som anknyter till detaljplanen och ska med stöd av planbestämmelsen iakttas bindande, när det gäller byggnadens användningsändamål då verksamheten är säsongartad, takformen, takmaterialet, takskäggets längd, bredden på området för allmän gång- och cykeltrafik vid strandsidan och byggnadens fasadmaterial när det gäller genomskinlighet. Projektet är en restaurangbyggnad i en våning av trä. På dess taknivå finns en uteservering på sommaren. Projektets omfattning är den i detaljplanen angivna 220 m2-vy. Byggnaden placerar sig i ett kvartersområde för servicebyggnader som skarvlöst anknyter sig till den byggda Alexparken i närheten av den västra strandmuren vid Borgå å.

 

Bygginskränkning:

- En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (58 § i MarkByggL).

 

Bilagor:

Lovbeslut 638-2022-5055

Lägeskarta och situationsplan

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna undantagen som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2022-5055.

Paragrafen justeras genast.

 

Silja Metsola, understödd av Seppo Ijäs, gjorde följande motförslag:

Jag föreslår att fastigheten 638-22-454-1, gatuadress Lagmansgatan 11, återremitteras för ny beredning gällande undantag från planen, planbestämmelserna och anbudsförfrågan. Anvisningar för den nya beredningen:

1. Planläggningen av området: Höjdskillnaden: golvnivån återställs till golvhöjden 0,4 meter enligt den omgivande parkens marknivå som bestäms i detaljplanen för området. Avvikelsen från golvhöjden strider mot detaljplanen.

2. Villkoren för byggnadssättet: Byggnaden skall vara en lätt, genomskinlig och paviljongliknande säsongsrestaurang. Byggplatsen är inte stabiliserad och är därför inte avsedd som grund för en byggnad i året runt bruk. En timmerbyggnad strider mot detaljplanen och lämpar sig inte för miljön.

3. Säsong/året runt: en säsongsrestaurang byggs. En restaurang med verksamhet året runt kräver uppvärmning och parkens byggnadsgrund är inte stabiliserad och det är inte heller meningen. Fjärrvärme skulle förutsätta uppgrävning och nyanläggning av den nyligen färdigställda parken.

 

Med anledning av det understödda motförslaget röstade nämnden om beslutet. Åtta ledamäter röstade för föredragandens förslag (Pynnönen, Ahola, Antman, Grönman, Laurila, Mattsson Nortamo, Sveholm, Pauloaho) och tre ledamöter för Metsolas motförslag (Ijäs, Metsola, Varpio).

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden godkände undantagen som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2022-5055.

Paragrafen justerades genast.