Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 226 

Utlåtande gällande ett 110 kV:s kraftledningsprojekt mellan Andersböle och Kallbäck

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 226  

3006/14.04.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

generalplanechef Maija-Riitta Kontio, maija-riitta.kontio@borga.fi, miljövårdsinspektör Arto Lankinen, arto.lankinen@borga.fi

 

Sibbo Energi Ab planerar att anlägga en ungefär 11 kilometer lång, 110 kV:s kraftledning mellan Andersböle och Kallbäck på Sibbo kommuns och Borgå stads område. Den nya ledningen ska ersätta den gamla 110 kV:s kraftledningsförbindelsen mellan Nickby och Kallbäck. Den nya 110 kV:s kraftledningen vore ägnad att stärka eldistributionen och överföringskapaciteten i området. Enligt planerna ska kraftledningens början kopplas till Fingrid Oyj:s elstation i Andersböle och dess andra ände till Sibbo Energi Ab:s elstation i Kallbäck.

 

Den nya kraftledningen ska delvis anläggas i ett befintligt och inlöst ledningsområde (i Sibbo på sträckan Nickby-Kallbäck, 9,4 km) och delvis parallellt med Sibbo Energis befintliga 110 kV:s kraftledning mellan Andersböle och Fagersta (1,6 km) av vilket cirka 800 meter som luftledning och cirka 800 meter som jordkabel. På Borgås sida om gränsen har man för avsikt att anlägga kraftledningen som jordkabel (cirka 700 meter). Skogsgatan för jordkabeln har en bredd på 6 meter, och dessutom behövs det en 4 meters områdesreservering på båda sidor om skogsgatan för den tid som arbetet med att dra kabeln pågår. På ledningssträckningen behövs det för området för ledningen en 26 meter bred skogsgata samt på bägge sidor om den var sin 10 meters skyddszon (26 m + 2 x 10 m). Där man drar ledningen parallellt med en befintlig ledning är behovet av utrymme för ledningsområdet mindre, eftersom ledningsområdena kan överlappa varandra.

 

Förplaneringen av kraftledningen har påbörjats år 2021 och den detaljerade projektutredningen blir klar våren 2023. Det uppskattas att byggandet ska inledas år 2024.

 

Kraftledningsprojektet har presenterats för Sibbo kommun, Borgå stad, Borgå museum, NTM-centralen i Nyland och Nylands förbund vid en myndighetsöverläggning 10.3.2022. Projektet lades ännu separat fram för NTM-centralen i Nyland 17.3.2022.

Ramboll Finland AB har genomfört den miljöutredning som sammanhänger med projektet, inklusive därtill hörande naturutredning. Den arkeologiska inventeringen utfördes i sin tur av Mikroliitti Oy som underleverantör till Ramboll Finland AB. Dessutom har det i anslutning till miljöutredningen gjorts en Natura-behovsprövning gällande Stormossens naturskyddsområde, som ligger på ledningssträckningen mellan Andersböle och Kallbäck. Miljöutredningsrapporten har bifogats till begäran om utlåtande. Vid områdets slutände har man varit tvungen att ändra sträckningen, och den justerade kabelsträckningen ligger delvis på gränsen för miljöutredningens 50 meters utredningsområde och delvis utanför detsamma. En alternativ sträckning ska anläggas som jordkabel på ledningsområdet för den befintliga kraftledningen, varför konsekvenserna för miljön blir mindre. Sträckningskartan har uppdaterats med den ersättande sträckningen.

 

Rejlers Finland Oy svarar för planeringen av och tillstånden för kraftledningsprojektet.

 

Bilagor:

Utlåtande

Begäran om utlåtande

Andersböle-Kallbäck 110 kV översiktskarta

Andersböle-Kallbäck 110 kV karta över ledningsområdet

Miljöutredning

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden föreslår stadsstyrelsen att Borgå stad avger bifogade utlåtande angående 110 kV:s kraftledningsprojektet Andersböle-Kallbäck.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen att Borgå stad avger bifogade utlåtande angående 110 kV:s kraftledningsprojektet Andersböle-Kallbäck.