Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 225 

Utlåtande om projektet för en 110 kV:s kraftledning mellan Borgå och Askola

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 225  

2951/14.04.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

generalplanechef Maija-Riitta Kontio, maija-riitta.kontio@borga.fi, planeringschef Elina Leppänen, elina.leppanen@borga.fi, miljövårdsinspektör Arto Lankinen, arto.lankinen@borga.fi,

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy inledde våren 2017 planeringen av en 110 kV:s kraftledning mellan Borgå och Askola i syfte att förbättra leveranssäkerheten i området. För tillfället matas elstationerna i Askola, Monby och Pukkila från Mäntsälä med en 110 kV:s strålformig ledning. För att förbättra leveranssäkerheten har Kymenlaakson Sähköverkko Oy förhandlat med Fingrid Abp om ett nytt anslutningsfält som byggs i elstationen i Borgå och om att bygga en ny 110 kV:s kraftledning från anslutningsfältet till Askola. Den nya kraftledningsförbindelsen bildar en ringnätsförbindelse till Askola (mot Mäntsälä och mot Borgå) och påverkar direkt leveranssäkerheten för el som levereras till kunderna.

 

Kraftledningsprojektet och alternativen för rutterna presenterades första gången för myndigheter vid ett myndighetssamråd 2017. De två alternativa rutter som undersöktes för genomförandet av projektet och presenterades för myndigheterna var då en östlig och västlig ledningsriktning. Officiella myndighetsutlåtanden om projektet begärdes hösten 2019, och vid det skedet hade Kymenlaakson Sähköverkko Oy valt det östliga alternativet av de undersökta placeringsalternativen för kraftledningen för fortsatt planering.

 

Borgå stad konstaterade i sitt utlåtande (stadsstyrelsen 25.11.2019 §354) bland annat följande: Sträckningen av kraftledningen norr om motorvägen splittrar skogsområdena och på några ställen leder luftledningen för nära bosättningen. Kraftledningen mellan motorvägen och Prästträsksvägen ska vara en jordkabel och området som krävs för den nya gång- och cykelvägen ska utnyttjas. Enligt planerna förlängs gång- och cykelvägen senare från Prästträsksvägen norr fram till Kerkovägens korsning. Vid placeringen av kraftledningen ska placeringen av den nya gång- och cykelvägen utnyttjas, och kraftledningen vid Mörskomvägen mellan Prästträsksvägen - Kerkovägen ska vara en jordkabel. Norr om Kerkovägen mot Askola ska en ny placering av kraftledningen undersökas, och kraftledningen ska vara en jordkabel i så stor utsträckning som möjligt. Om det inte är möjligt att anlägga kraftledningen som jordkabel fram till Askola, ska man vid sträckningen av kraftledningen i mån av möjlighet utnyttja åkerområdena i Nybacka i Askola och Ilmoissilta i Borgå. I och med den här sträckningen behöver skogsområdet som är viktigt för klimatet inte fällas.

 

År 2020 gjordes MKB-behovsprövning av kraftledningsprojektet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland meddelade 10.7.2020 ett beslut om att förfarandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) inte tillämpas på projektet.

Projektet presenterades för andra gången för myndigheterna 2021. Enligt begäran om utlåtande var bakgrunden till det andra myndighetssamrådet ett utlåtande av Borgå stad. Utifrån utlåtandet hade man granskat nya alternativa rutter för kraftledningen. Ramboll Finland Oy gjorde en miljöutredning av projektet 2019 och Mikroliitti Oy gjorde samma år en arkeologisk inventering av fornlämningar. Miljöutredningen har kompletterats i fråga om de nya granskade alternativa rutterna.

 

Kraftledningsprojektet mellan Borgå och Askola består både av en luftledning och jordkabel. Markområde som behövs för luftledningen är en 26 meter bred ledningsgata och 10 meter breda kantzoner på båda sidorna av den, totalt 46 meter brett markområde. Det används i huvudsak stadgade stolpar. För en jordkabel löser man in en sju meter bred ledningsgata. Den nya kraftledningen är cirka 20 km lång beroende på den slutliga sträckningen och jordkabelns längd. Ledningsrutten placeras i Borgå stads och Askola kommuns områden.

 

Den planerade kraftledningen börjar från elstationen i Borgå som en 2 x 110 kV:s jordkabel, varav den ena är Borgå Elnät Ab:s kabel. Kymmenedalens El Ab:s jordkabel har planerats mellan Hattula, Werner Söderströms gata och Hambovägen. På basis av förhandlingarna med Borgå stad och områdets markägare har Kymenlaakso Sähköverkko Oy beslutat att som ett alternativ undersöka möjligheten att genomföra elöverföringen med jordkabel norrut från Hambovägen i samband med en ny gångväg som planeras av Borgå stad och som anläggs åtminstone fram till Kerkovägen.

 

TLT Building Oy ber Borgå stad lämna ett utlåtande som kompletterar utlåtandet 25.11.2019 om alternativen för anläggandet av kraftledningen (luftledning/jordkabel) och alternativa rutter från Hambovägen till Askola.

 

Alternativen är följande:

  1. Luftledning alternativ 1 från Hambovägen till Askola.

 

  1. Luftledning alternativ 3 från Hambovägen till Askola via Ilmoissilta (alternativ 3 eller 4).  I Askola är Maijanpelto också ett alternativ.

 

  1. En jordkabelrutt längs den planerade gångvägen från Hambovägen till Kerkovägen, där jordkabeln ansluts till den planerade luftledningen mellan stolparna 25-26 (alternativ 1).

 

  1. En jordkabelrutt längs den planerade gångvägen från Hambovägen till Pykälistövägen, där jordkabeln ansluts till den planerade luftledningen vid stolpe 17 (alternativ 1).

 

  1. En jordkabelrutt längs den planerade gångvägen från Hambovägen till Kerkovägen, där jordkabeln fortsätter parallellt med Mörskomvägen och ansluts till luftledningsrutten i Ilmoissilta (alternativ 4). I Askola är Maijanpelto också ett alternativ.

 

  1. En jordkabelrutt längs den planerade gångvägen från Hambovägen till Kerkovägen, där jordkabeln fortsätter parallellt med Mörskomvägen och ansluts till luftledningsrutten i Ilmoissilta (alternativ 3). I Askola är Maijanpelto också ett alternativ.

 

7. En jordkabelrutt längs den planerade gångstigen från Hambovägen till Ilmoissilta förgrening (Nybondas åkerområde) där jordkabeln ansluts till luftledningsrutten i Ilmoissilta (alternativ 3 eller 4).  I Askola är Maijanpelto också ett alternativ.

 

Borgå stad har beslutat (enligt budgeten för 2022), att staden i sin planering i mån av möjlighet främjar att den planerade 110 kV:s kraftledning från Hornhattula till Askola genomförs som en jordkabel längs Mörskomvägen på avsnittet mellan Prästträsksvägen och Kerkovägen. Mörskomvägen är en landsväg som förvaltas av NTM-centralen, men tills vidare främjar NTM-centralen byggandet av en cykelväg endast till Prästträsksvägen. Jordkabeln har nu planerats under 2021-2022 i samarbete med staden, Kymmenedalens El Ab och invånarna så att jordkabeln placeras under en gångväg som byggs längs Mörskomvägen. I budgetförslaget finns en reservering för byggandet av en gångväg under 2023-2024.

 

Bilagor:

Utlåtande om projektet för 110 kV:s kraftledning Borgå-Askola

Begäran om utlåtande

Miljöutredning

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden föreslår stadsstyrelsen att Borgå stad ger det bifogade utlåtandet om projektet för en 110 kV:s kraftledning mellan Borgå och Askola.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen att Borgå stad ger det bifogade utlåtandet om projektet för en 110 kV:s kraftledning mellan Borgå och Askola.