Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 224 

Konstprogrammet för Västra åstranden, uppdatering av konstprogrammet

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 224  

3284/12.03.01/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

chef för kulturtjänster Susann Hartman, controller Irene Malmberg, stadsplaneringschef Dan Mollgren, planläggare Pekka Mikkola, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Stadsutvecklingsnämnden beslöt 24.2.2015 (30 §) att då staden överlåter tomter för försäljning på området som definierats i Konstprogrammet för västra åstranden tillämpas procentprincipen för konst.  I praktiken tas i samband med tomtförsäljningen en separat konstpeng ut, som möjliggör utförandet av konstprogrammet. Konstanskaffningarna stöder områdets princip för högklassigt byggande, de skapar en identitet för området och berikar stadsvyn.  Konstprogrammet för västra åstranden från 2014 har fungerat som en anvisning för hur man placerar konst och för hur man samlar in konstpengar.   Nu har det blivit aktuellt att uppdatera konstprogrammet.

 

Anvisningar för hur konst ska placeras, med andra ord hur konstpengen ska riktas, samt hur konstanskaffningsprocessen ska ordnas är angivna i konstprogrammet för västra åstranden. En styrgrupp övervakar användningen av konstpengen. Styrgruppen består av stadsplaneringschefen, chefen för kulturtjänster och en representant för ekonomiförvaltningen.  År 2022 har styrgruppen bestått av stadsplaneringschef Dan Mollgren som ordförande, chef för kulturtjänster Susann Hartmann och controller Irene Malmberg. Till styrgruppens uppgifter hör bland annat att besluta om igångsättandet av en konstanskaffningsprocess, att utse en konstanskaffningsgrupp och välja en koordinator för projektet.  Styrgruppen ska rapportera till stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen om hur programmet har verkställts och hur de samlade medlen har förbrukats.

 

Konstprogrammet har nu genomförts under sju år och under denna tid har det i samband med tomtförsäljningar tagits ut (till slutet av år 2021) 1,2 miljoner euro i konstpeng .  Fristående konstanskaffningar har gjorts som 13 - 17 projekt. De varierar betydligt till skala och omfattning. En del av konstverken är flerdelade. Man har till västra åstranden också gjort några konstanskaffningar utanför konstprogrammet.  Arbetet med detaljplanen för södra delen av västra åstranden fortgår fortfarande, men det uppskattas att det skulle vara möjligt att på området planlägga ny överlåtbar byggrätt som skulle åstadkomma en utbetalning på 1,5 miljoner euro i konstpeng.  Konstverken finns på enskilda byggnader, på ett område bestående av flera byggnader utgörande en del av stadsbilden och stadsrummet eller på helt allmänna platser då de ägs av staden.

 

Det uppdaterade konstprogrammet för västra åstranden är till sitt innehåll mycket likt det tidigare programmet, men i det nya programmet har man preciserat verksamhetssättet då en tomt på området inte säljs utan arrenderas samt då byggaren bygger bostäder för allmännyttigt bruk.  I den statsbelånade (ARA) bostadsproduktionen uppnår man inte samma andel konstpeng som i den så kallade fritt finansierade bostadsproduktionen, eftersom det ställs hårda kriterier på byggnadskostnaderna.

 

Byggandet på västra åstranden sker huvudsakligen i bolagsform, varvid priset på byggrätten är bundet till mängden byggnadsrätt som anvisas till byggplatsen i detaljplanen.  Samma princip följs också i konstprogrammet, i vilket konstpengens storlek fastställs.  Summan har varit 20 €/m²-vy sedan år 2014. Nu föreslås det att konstpengen ska höjas till 22 €/m²-vy och förslaget på förhöjning har uppdaterats i konstprogrammet.

 

I det uppdaterade konstprogrammet för västra åstranden har man beskrivit redan genomförda projekt. Dessutom har man såsom i det ursprungliga programmet i huvuddrag beskrivit hur konstpengen fördelas och hur konstprogrammet utförs.  Konstprogrammet för västra åstranden har enligt erfarenheter fungerat väl. Också byggarna har varit nöjda med konstanskaffningsmetoden och anskaffningarna.  Det verkar också som att Borgåborna allmänt taget ser att man lyckats stärka västra åstrandens identitet med stöd av det genomförda konstprogrammet. Stadsstyrelsen godkände Borgå stads kulturprogram 20.6.2022 (§ 228). I punkt 2.2 i kulturprogrammet konstateras att konstprogrammen och konstens procentprincip ska inkluderas i livsmiljön.

 

Bilaga:

Konstprogrammet för västra åstranden 2014 - 2040, uppdaterat 2022.

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden konstaterar i vilken fas konstprogrammets förverkligande är och beslutar föreslå stadsstyrelsen att den godkänner att det uppdaterade konstprogrammet 2014 - 2040 ska tills vidare följas som en bindande anvisning i samband med tomtöverlåtelser på västra åstranden.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade i vilken fas konstprogrammets förverkligande är och beslutar föreslå stadsstyrelsen att den godkänner att det uppdaterade konstprogrammet 2014 - 2040 ska tills vidare följas som en bindande anvisning i samband med tomtöverlåtelser på västra åstranden.