Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 21.12.2022/Paragraf 103 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: aloite maksuttomista kuukautissuojista nuorille ja vähävaraisille.

 

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2022 § 103  

454/05.00/2022  

 

 

Sotel 10.3.2022 § 34

Valmistelu ja lisätiedot:

 

Lapsi- ja perhepalveluiden palvelupäällikkö Kristina Huopalainen, palvelupäällikkö Elisa Roine, johtava sosiaalityöntekijä Jeanette Söderberg sekä aikuisten palveluiden palvelupäällikkö Ville Heininen

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

 

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt 15.9.2021 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat maksuttomien kuukautisvälineiden jakamista esimerkiksi oppilaitoksissa sekä terveyskeskuksissa. Aloitteessa todetaan, että kuukautissuojien korkea hinta aiheuttaa taloudellista epätasa-arvoa. Kuukautisköyhyys vaikuttaa etenkin nuoriin sekä vähävaraisiin henkilöihin. Aloitteessa kerrotaan, että maailmalla on useampi esimerkki maksuttomista kuukautissuojista. Esimerkkinä mainitaan Skotlanti, jossa on alettu tarjoamaan maksuttomia tamponeja sekä terveyssiteitä niitä tarvitseville henkilöille. Aloitteessa kerrotaan Helsingin päättäneen aloittaa kuukautissuojien jakamisen oppilaitoksissa. Helsinki aloittaa 4 kk -pilotoinnin aikaisintaan elokuussa 2022. Toimintaa valmistellaan parhaillaan.

 

Aloitetta käsitelleen työryhmän näkemys:

Valmistelussa mukana olevat henkilöt toteavat, että aloite maksuttomista kuukautissuojista nuorille ja vähävaraisille on sukupuolen välisen tasa-arvonäkökulman kannalta hyvä huomio. Nykyisellään jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada kouluterveydenhoitajalta kuukautissuojia, jos niille on äkillinen tarve koulupäivän aikana. Tämän laajemmalle suunnattua kuukautissuojien jakelua ei pystytä sisällyttämään kouluterveydenhuollon tehtäviin.

 

Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi saada toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen. Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan laskelmassa menoeränä oma perusosansa. Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Vuonna 2022 toimeentulotuen perusosan määrä on yksin asuvalle 514,82 e/kk. Perusosalla katetaan: ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, paikallisliikenteen käyttö, sanomalehden tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta, muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

 

Kunnallisen sosiaalityön näkökulmasta kuukautisista johtuva köyhyys ei näyttäydy ilmiönä. Kelan myöntämässä perustoimeentulotuessa hygieniatuotteet, joihin myös kuukautissuojat lukeutuvat, sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Niin aikuissosiaalityössä kun lapsiperheiden sosiaalityön toimeentulotuessa ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea myönnetään perheille, silloin kun taloudellinen tilanne on heikentynyt. Näissä päätöksissä huomioidaan perheen tai yksilön kokonaistilanne ja täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää myös kuukautissuojiin. Kunnan myöntämän toimeentulotuen tarkoituksena on ehkäistä lapsiperheköyhyyttä ja tasata taloudellista epätasa-arvoa.

 

Porvoossa asuu tällä hetkellä 12 -19 -vuotiaita n. 2 100 tyttöä. Valtakunnallisesti 7 % lapsiperheistä elää köyhyydessä. Porvoossa edellä mainitussa ikäryhmässä on noin 150 tyttöä. Kuukautissuojakustannukset ovat noin 60 euroa / henkilö / vuosi. Maksuttoman kuukautissuojan vuosikustannus tässä ikäryhmässä on 9 000 euroa.

 

Tässä vaiheessa näemme, että toimentulotuki ja kouluterveydenhoitajan äkillisten kuukautissuojien jakelu ovat ne toimenpiteet, jotka ovat nykyisissä palveluissamme mahdollista toteuttaa.

 

Liitteet

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite maksuttomista kuukautsisuojista.

 

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu annetaan vastauksena sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu annetaan vastauksena sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 156 

454/05.00/2022 

 

Liite:

- sosiaalidemkraattisen valtuustoryhmän aloite  15.9.2021

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen vastauksenaan Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen ja lähettää vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Jäsen Karlsson esitti jäsen Blomqvist-Valtosen kannattamana että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 (Andersson, Blomqvist-Valtonen, Hirvilammi, Karlsson, Lund, Ryynänen, Sigfrids, Valasti - 5(Holmström, Orava, Servin, Uski, Wiitakorpi) palauttaa asian uuteen valmisteluun.

 

Sotel 21.12.2022

Valmistelu- ja lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden palvelupäällikkö Kristina Huopalainen

palvelupäällikkö Eliisa Roine

aikuisten palveluiden palvelupäällikkö Ville Heininen

suunnittelija Lauriina Kilpeläinen

etunimi.sukunimi@porvoo.fi.

 

Valtuustoaloitteen vastausta valmistellut työryhmä on kaupunginhallituksen palautettua aloitteen takaisin valmisteluun, laskenut maksuttomien kuukautissuojien jakelun kustannuksia kaupungille ja selvittänyt Helsingin kaupungin Maksuttomat menkat -kokeilun käytäntöjä. Tämän vastauksen liitteeseen on koottu yhteenveto Helsingin kokeilusta.

 

Vastauksena lausuntoon päivitetään lisäksi toimeentulotuen perusosan määrää, joka on yksinasuvalle vastaushetkellä 532,97 euroa kuukaudessa.

 

Porvoon asukkaista tällä hetkellä (Tilastokeskus 9/2022) noin 12 000 on iältään 11-50-vuotiaita naispuolisia henkilöitä. Kuukautissuojien vuosikustannukseksi on arvioitu noin 60 euroa vuodessa, ja jos maksuttomat suojat tarjottaisiin koko tälle ikäluokalle, olisi vuosikustannus noin 720 000 euroa.

 

Mikäli maksuttomien kuukautissuojien jakelu kohdistettaisiin vastaavaan ikäluokkaan kuin maksuton ehkäisy eli 11-24-vuotiaisiin porvoolaisiin (n. 4000 asukasta), olisi vuosikustannus tällöin noin 240 000 euroa.

 

Mikäli maksuttomien kuukautissuojien jakelu kohdistettaisiin 11-19-vuotiaisiin porvoolaisiin (n.2100 asukasta) olisi vuosikustannus tällöin noin 126 000 euroa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Valtuustoaloitteen vastaamiseen osallistunut työryhmä pitää riittävänä ja vuoden 2022 loppuun mennessä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona nykyisiä käytäntöjä vähävaraisille kuntalaisille suunnatusta toimentulotuesta ja koulupäivän aikaisesta kouluterveydenhoitajan äkillisten kuukautissuojien jakelusta. Helsingin Maksuttomat menkat -kokeilussa toteuttajana ja maksajana on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

 

Liitteet:

Valtuustoaloite 15.9.2021 Maksuttomat menkat

Kooste Helsingin Maksuttomat menkat -kokeilusta

 

 

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu täydennetty vastaus annetaan vastauksena sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimieliseti esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu täydennetty vastaus annetaan vastauksena sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.