Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 21.12.2022/Paragraf 102


 

Palomäen palvelutalon vammaisasuntojen sekä Omenamäen palvelukeskuksen kaksioiden muuttaminen senioriasunnoiksi.

 

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2022 § 102  

3291/05.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

vs. palvelujohtaja Krister Lindman

palvelupäällikkö Ansa Bergheim

vs. palvelupäällikkö Sanna Nykänen

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

 

 

Kaupunginvaltuusto asetti vanhus- ja vammaispalveluiden vuoden 2020 sitovaksi tavoitteeksi, että Porvoossa aloitetaan senioriasuminen. Senioriasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, joka sijoittuu tavallisen asumisen (oman kodin) ja palveluasumisen välimaastoon.

 

Senioriasuminen on suunniteltu ikääntyville, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua. Senioriasumisen tavoitteena on luoda ikääntyville ihmisiille turvallinen, viihtyisä ja esteetön asunto lähellä omaisia, toimivia palveluja ja liikenneyhteyksiä. Senioriasuminen tukee arjessa selviytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 4.2.2020 § 8, kohdentaa Omenamäen kuusi asuntoa senioriasumiseen. Valintaprosessi ja senioriasumisen myöntämisperusteet määriteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 14.5.2020 § 55. Senioriasuminen ei edellytä sosiaalihuollon asiakkuutta tai palveluntarvetta. Senioriasumisessa asutaan senioritalossa vuokrasuhteessa joko ilman palveluita tai tukipalveluiden turvin. Senioriasuminen on itsenäistä vuokra-asumista, jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto.

 

Aloitteen senioriasumisen tarpeen määrittämisestä voi tehdä ikääntynyt kuntalainen/pariskunta itse, omainen tai hoitava taho ottamalla yhteyttä Palveluneuvonta Ruoriin tai täyttämällä hakemuslomakkeen. Asukasvalinta tapahtuu kokonaisarvion pohjalta tarpeen, kiireellisyyden ja asuntojen saatavuuden perusteella. Valinnan tekee ja vuokrasopimuksen laatii ja allekirjoittaa Omenamäen palveluasumisen ohjaaja. Senioriasumisesta ei tehdä viranhaltijapäätöstä eikä kuntalaiselle synny ratkaisusta valitusoikeutta.

 

Senioriasuminen soveltuu asukkaalle, joka:

  • on yli 75-vuotias
  • suoriutuu päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti
  • jonka nykyinen asumismuoto ei vastaa kuntalaisen tarpeita (esim. his-sittömyys, asunnon esteellisyys) /aiheuttaa palveluntarvetta
  • kokee itsensä yksinäiseksi ja/tai turvattomaksi
  • liikkuu ilman apuvälineitä tai apuvälineiden avulla itsenäisesti
  • hyötyy asumismuodon yhteisöllisyydestä (esim. itsenäinen asuminen ei onnistu turvattomuuden vuoksi).

 

Omenamäen kuusi senioriasuntoa ovat olleet suosittuja, ja niihin on tällä hetkellä jonossa noin 30 ikäihmistä. Omenamäessä on tällä hetkellä vapaana neljä kaksiota, jotka soveltuisivat hyvin senioriasumiseen esim. ikääntyville pariskunnille. Kaksioita on ollut vaikea saada täytettyä palveluasumisen kri-teereillä. Omenamäessä on yhteensä 24 kaksiota.

 

Palomäen palvelutalossa on 50 ikäihmisille suunnattua tehostetun palvelu-asumisen asuntoa ja näiden lisäksi viisi asuntoa vammaisille asukkaille. Nämä viisi asuntoa sijaitsevat palvelutalon toisessa kerroksessa omalla erillisellä käytävällä eikä niitä ole alun perin suunniteltu vammaisten tarpeisiin vaan itsenäisesti toimeentuleville ikäihmisille. Asunnot ovat tilavia yksiöitä omalla sisäänkäynnillä, neliöiltään 26,5-33 m2. Kaksi asunnoista on vapautunut hiljattain. Tehostetun palveluasumisen mitoitus on tällä hetkellä 0,6. Vammaisasukkaat ovat vaikeavammaisia ja tarvitsevat paljon hoidollisia toimenpiteitä vuorokauden aikana. Moni asukkaista on kahden autettavia. Varsinaisissa vammaisasumisyksiköissä hoitajamitoituksen tulee suosituksen mukaan olla vähintään 0,8.

 

Vammaispalveluilla on puitesopimuksia useiden palveluntuottajien kanssa ja uudet asiakkaat sijoitetaan asumisyksiköihin yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet huomioiden. Vaikeavammaisille löytyy Porvoosta v. 2019 avattu Vetrea Terveys Oy:n toimintayksikkö Onnikoti Albert, jossa on 17 paikkaa. Lisäksi vaikeavammaisia sijoitetaan muiden sopimuskumppaneiden asumispalveluihin.

 

Yllä mainitut Palomäen viisi ns. vammaisasuntoa soveltuisivat hyvin senioriasumisen tarpeisiin. Palomäen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Omenamäen palvelukeskuksen yhteiset tilat olisivat helposti käytettävissä.

 

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Omenamäen neljä kaksiota ja Palomäen viisi ns. vammaisasuntoa kohdennetaan senioriasumiseen. Palomäen kahden vapaan asunnon osalta muutos astuu voimaan heti ja muiden kolmen asunnon osalta sitä mukaa kun ne vapautuvat.

 

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti, että Omenamäen neljä kaksiota ja Palomäen viisi ns. vammaisasuntoa kohdennetaan senioriasumiseen. Palomäen kahden vapaan asunnon osalta muutos astuu voimaan heti ja muiden kolmen asunnon osalta sitä mukaa kun ne vapautuvat.