Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Protokoll 13.06.2023 klo 16:00 - 17:42 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
58   Mötets laglighet och beslutförhet
59   Protokolljusterare
60   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
61 Delegering av miljövårdsmyndighetens beslutanderätt till tjänsteinnehavare
62   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
63   Ansökan om bygglov, Ågatan 35, detaljplaneområdet i centrum
64   Ansökan om bygglov, Ågatan 43, Gamla stan i Borgå
65   Ansökan om bygglov, Sunivägen 307, Pellinge
66   Ansökan om bygglov, Båtbyggarvägen 5, Kråkö
67   Ansökan om bygglov, Sköldviksvägen 200, Sköldvik
68   Ansökan om bygglov, Lundagatan 6-8, Centrum
69   Ansökan om placeringstillstånd med rätt att påbörja arbeten, Telia Towers Finland Oy
70 Rudus Oy, ansökan om tillfälligt miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen som gäller mot-tagning av sprängsten och stenkrossning samt att inleda verksamheten innan tillståndsbeslu-tet har vunnit laga kraft
71 Destia Oy, Beslut om ändring av tillståndsvillkor 11 i ett gemensamt tillstånd för Kurkisuo marktäktsområde
72   Rudus Oy:s marktäktsprojekt på Kråkö, Nylands Närings-, trafik- och miljöcentrals beslut om tillämpning av miljökonsekvensbedömning (MKB) i ett enskilt fall
73 Ändrande av verksamheten vid raffinaderiet i Borgå (ESAVI/15925/2023), gällande användning av flytande returråvara samt tillstånd för inledande av verksamhet, utlåtande till Södra Finlands regionförvaltningsverk
74   Aktuella ärenden
75   Meddelanden

Ledamot Uppgift
Andersson Elin ordförande
Andersson Christer ledamot
Hanska Sirpa ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Pasanen Petri ledamot
Sågbom Pia ledamot
Suhonen Mirja vice ordförande
Tanska Juho ledamot
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Mether Jesse föredragande
Hento Miia föredragande
Tiainen Tiina föredragande
Söyrilä Pekka föredragande
Tarmi Sanna sekreterare
Mäntypuro Thomas ersättare
Lehtonen Aleksi ersättare